Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ແອັດມິນ.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 15
1

ຈົ້າລອງຖາມໃຜກະໄດ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນສະເຫມີວ່າການເທຮດຟໍເລັກນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ຍໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວບຄຸມມັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເທຣດເປັນອາຊີບ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີດີ

ເຈົ້າຄວນສ້າງແຜນທີທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດຕາມມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າວ່າໃຊ້ວິທີແນວໃດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມີແນວຄິດພື້ນຖານຂອງລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຄວນນຳໄປໃຊ້ນຳ ບໍ່ດັ່ງແຜນນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ ເຮົາມາເບິ່ງແນວຄິດນີ້ກັນ

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພື້ນຖານນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະເວົ້າຕື່ມອີກຄັ້ງ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າລົງທຶນໃນຈຳນວນເງິນທີເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເສຍມັນໄປ
ຖ້າເຈົ້າລົງທຶນດ້ວຍເງິນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ກິນອາຫານມື້ອື່ນ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຈະມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ອາລົມຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຜິດພາດແລະໃນທີ່ສຸດເງິນລົງທຶນຂອງທານກໍຈະຫມົດໄປ

ຕັ້ງລະດັບຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ


ເຈົ້າບໍ່ຄວນສ່ຽງທັງຫມົດໃນການເທຣດຄັ້ງດຽວ ເຖີງແມ່ນວ່າໂອກາດທີ່ຈະກຳໄລເກືອບຈະ 100% ກໍຕາມ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຂອງເຈົ້າຄວນຈະສ່ຽງພຽງແຕ່ 1-2% ຂອງເງິນລົງທຶນທັງຫມົດ ເຊັ່ນ ຖ້າເງິນລົງທຶນຂອງທ່ານຄື $1,000 ເຈົ້າຄວນຈະເທຣດບໍ່ເກີນ $10-$20 ຕໍ່ລາຍການ
ໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າປັບໂວລຸ້ມໃນຫນ່ວຍລ໋ອດຂອງອໍເດີ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າມັນຢາກໃນການຄຳນວນຄ່າລ໋ອດທີ່ເຫມາະສົມ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນໄດ້
ໃຫ້ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມສ່ຽງນີ້ສະເຫມີໃນການເທຣດ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ເຖີງເຈົ້າຈະກຳໄລຕິດໆກັນກະບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຄວນຈະເພີ່ມໂວລຸ້ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ກວດສອບອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຢ່າງລະມັດລະວັງ

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆໂອກາດໃນການເທຣດຈະຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ ກ່ອນທີ່ຈະເທຣດ ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:
  • ຕັ້ງ Stop Loss
  • ຕັ້ງ Take Profit
  • ຄຳນວນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ

ເມຶ່ອເຈົ້າຕັ້ງລະດັບລາຄາຕາມໃນຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າມີໂອກາດຂາດທຶນຫຼືໄດ້ກຳໄລຫລາຍເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະການເທຣດ ສຳລັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຄວນຈະເປັນຢ່າງນ້ອຍ 1:3 ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຫາກ Stop Loss ຕັ້ງເປັນ 10 pip ຈາກລາຄາເປີດ ດັງນັ້ນ Take Profit ຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 30 pip ຂຶ້ນໄປຈາກລາຄາເປີດດຽວກັນ

ໃຊ້ເວລາເຈລະຈາຢ່າງຖືກຕ້ອງ


ເລເວີເຣດເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດເທຣດໂວລຸ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເງິນລົງທຸນຫນ້ອຍ ຍິ່ງໃຊ້ເລເວີເຣດສູງຍິ່ງສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະການເທຣດ ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ໋ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ
ມັນສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ວ່າຄວນຈະໃຊ້ ຂະຫນາດເລເວີເຣດ ໃນແຕ່ລະການເທຣດເປັນເທົ່າໃດ ມັນຄຸ້ມຄ່າຖ້າໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳສຳລັບໂວລຸ້ມທີ່ສຸດຫຼືລາຍການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ1ມື້
ເຈົ້າຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄູ່ທີ່ເທຣດດ້ວຍ ຖ້າມີຄວາມຜັນຜວນຫລາຍ ເລເວີເຣດໃຊ້ກໍຄວນຈະຕ່ຳລົງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຄູ່ເທຣດຫລັກໃຫ້ໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳກວ່າຄູ່ເທຣດ exotic

ຈົງຈື່ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດ


ຖ້າເຈົ້າເທຣດຫລາຍໃນເວລາດຽວກັນ ເຈົ້າຄວນຈະຈື່ໄວ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາອາດຈະຊ້ຳກັນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າເຮັດການເທຣດຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໃຫ້ຈື່ດັ່ງນີ້:

  • ລາຍການເທຣດສາມາດຫັກລ້າງກັນເອງໄດ້ເມຶ່ອສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມຶ່ອເຈົ້າເປີດລາຍການເທຣດຂອງຄູ່ USDCAD ແລະ NZDUSD ຖ້າສະກຸນເງິນໂດລ້າ ສະຫະລັດ ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຫຼືລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ລາຍການເທຮດທັງສອງລາຍການຂອງເຈົ້າຈະຫັກລ້າງກັນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ກຳໄລ
  • ຖ້າເຈົ້າເທຣດຄູ່ທີມີສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຍອດເງິນບາລານຂອງເຈົ້າອາດຈະລົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວເມຶ່ອຄ່າຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຊື້ AUDUSD ແລະ AUDCAD ໃນເວລາດຽວກັນ ຖ້າຄ່າເງິນໂດລ້າອອດສະເຕເລຍຕົກລົງມາ ຍອດບາລານຂອງເຈົ້າກໍຈະລົດລົງເປັນສອງເທົ່າ

ຄວບຄຸມອາລົມ
ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພຶ່ອຈະເຮັດໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າເທຣດໂດຍໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມແຜນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ໃນການເທຣດໂດຍປາດສະຈາກອາລົມ ເຊິ່ງການຈົດປະຫວັດການເທຣດສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າການຂາດທຶນນັ້ນເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເທຣດຟໍເລັກເຊັ່ນດຽວກັນ ສິ່ງທີອະທິບາຍຂ້າງຕົ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ເຖີງຈະແມ່ນວ່າບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຳນວນການຂາດທຶນນັ້ນລົດລົງແຕ່ຈະຊ່ວຍສອນໃຫ້ເຈົ້າຂາດທຶືນຫນ້ອຍລົງໄດ້

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າສາມາດພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ທົດສອບບັນຊີເດໂມ້ກ່ອນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໃຊ້ການໄດ້ດີ!

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

2

ຂັ້ນຕອນເປີດບັນຊີລຸ່ມນີ້ເປັນຂື້ນຕອນໃນການເປີດບັນຊີກັບເວັບບອດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຣີເບັດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ XM ຢູ່ແລ້ວ


1. ໃຫ້ທ່ານ ລ໋ອກອິນ ບັນຊີເທຣດ XM ເກົ່າ (ບັນຊີໃດກະໄດ້) ຂອງທ່ານໃວ້ໃນລະບົບຄ້າງໃວ້ໃນບຼາວເຊີ້ກ່ອນ2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1

3. ເຕີມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານຕາມທີ່ລະບົບຖາມໃຫ້ຄົບ ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີຕາມທີ່ຕ້ອງການ  (ຕາມຮູບ)4. ໜ້າຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີເທຣດ (Master Password) ແລ້ວກົດ " ເປີດບັນຊີ "5. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານ (ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນໃວ້ກັບ XM) ທ່ານຈະເຫັນອີເມວຈາກ XM ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປກົດ "ຍືນຍັນອີເມວ"6. ຈາກນັ້ນຈະມີອີເມວອີກ 1 ສະບັບຈາກ XM ເຂົ້າມາອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ເຊີເວີຂອງບັນຊີ


ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ ຕໍ່ໄປທ່ານພຽງແຕ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີນີ້ ແລະ ເທຣດປົກກະຕິ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຣີເບັດອັດຕະໂນມັດ
ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສະໝັກຜ່ານບໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ ເພື່ອຕິດຕໍ່ໃຫ້ທີມກວດສອບກ່ອນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການຝາກເງິນ


3
ແອັດມິນໄດ້ທຳການໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້ຜູ້ຊະນະທຸກຄົນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເດີ ແຈ້ງເພື່ອຊາບ.

ຂໍໃຈທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມກິດຈະກຳດີໆ

4
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ (NOUI) "49036488"ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD
 ເເລະຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ"49036883"ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD
 - ການເທຣດເທື່ອນີ້ເເມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບຂ້ອຍ,ມັນເຮັດຫຍັງຂ້ອຍໄດ້ປະສົບການຄວາມໃໝ່ເພີ່ມ
 - ຮູ້ຈັກໝູ່ຄູ່ໃນ XM ເເລະ ມີການເເຂ່ງຂັນຄຶກຄື້ນ
 - ຂອບໃຈທາງ XM ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳດີດີນີ້ຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ມີກິດຈະກຳດີດີເເນວນິຄູ່ເດືອນເດີ555 :)

ຂອບໃຈທີ່ເຮົ້າມາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳມັນຄຶກຄື້ນ

5
ມີໃດມີແຂ່ງອີກນໍ ຮູ້ສຶກແຂນສັ່ນມືສັ່ນ ຢາກໃຫ້ມີຕະຫລອດ ຈະໄດ້ຄືກຄື້ນແດ່
]ລະຈະແຈ້ງເດີ

6
ນຶກວ່ານັບທາງລຸ່ມຂື້ນເທິງດີໃຈໝົດ  ;D ;D ;D
  :oໂອະຊ່າງຄິດ ;D ;D

8
ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ບັນຊີຈິງ XMເດືອນ ສິງຫາ 2019

ຜູ້ຊະນະມີ 3 ທ່ານຄື:

ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 1 ແມ່ນ "49036488" ຮັບເງິນລາງວັນ 150 USD ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 2 ແມ່ນ "49036247" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ
ຜູ້ຊະນະລາງວັນທີ 3 ແມ່ນ "49036883" ຮັບເງິນລາງວັນ 50 USD ເຂົາບັນຊີເທຣດ

ໝາຍເຫດ: ລົບກວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນເຂົ້າມາໂພດສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ກັບກິດຈະກຳນີ້ຂອງພວກເຮົາວ່າເປັນແນວໃດຕໍ່ກັບແລະຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດທີ່ໄດ້ຮັບຂອງລາງວັນ > ຫຼັງຈາກໂອນເງິນລາງວັນໃຫ້ແລ້ວຈະແຈ້ງອີກເທື່ອໜຶ່ງ


ໝາຍເຫດ: ບັນຊີແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນສາມາດໃຊ້ເທຣດຕໍ່ໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນກັບລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ການຕັດສິນລາງວັນນີ້ໃນຄັ້ງນີ້

9
ໃຫ້ສະມາຊິກ 1 ຄົນສາມາດທາຍຜົນການແຂ່ງຂັນໄດ້ວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະອັນດັບທີ່ 1 ໃນກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນບັນຊີຈິງປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ທາຍຖືກຈະໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10 ໂດລາ

ໝາຍເຫດ: ຫ້າມທາຍຕົວເອງ.

10
ແຈ້ງການຂໍຕັດສິນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ

- ສະມາຊິກຊື່ Beun Donsavanh ເລກ ID 49033070 ເນື່ອງຈາກເອົາບັນຊີໄປຜູ້ກັບ myfxbook ຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ແັອດມິນກວດສອບບໍ່ໄດ້. ເຊິ່ງທາງແອັດມິນໄດ້ມີການແຈ້ງໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂ
- ສະມາຊິກຊື່ ກິງຄຳ ເກີດມະນີ ເລກ ID 49041049 ເນື່ອງຈາກເອົາບັນຊີໄປຜູ້ກັບ myfxbook ຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ແັອດມິນກວດສອບບໍ່ໄດ້.ເຊິ່ງທາງແອັດມິນໄດ້ມີການແຈ້ງໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂ

11
FXClearing.com / ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL
« on: August 16, 2019, 12:13:02 PM »
ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo/ib/Lao ແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ "ເປີດບັນຊີ ຊື້ຂາຍ"

2. ແລ້ວທ່ານຈະຖືກພາມາທີ່ໜ້າຕ່າງລົງທະບຽນ ທີ່ນີ້ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມຄວາມຈິງໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວກົດ "ສະເໜີ"

3. ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສຳເລັດ ຈາກນີ້ໃຫ້ໄປຂື້ນຕອນທີ່ 4 ຕໍ່

4. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ (ທາງໂບຼກເກີຈະສົ່ງອີເມວມາເພື່ອໃໃຫ້ທ່ານກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ)

5. ຫຼັງຈາກກົດຍືນຍັນອີເມວລະບົບຈະພາທ່ານມາສູ້ໜ້າ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ໃນນີ້ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລະຫັດຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີ FXCL ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກຕັ້ງລະຫັດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສ້າງລະຫັດຜ່ານ"

6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo ແລ້ວກົດທີ່ "ຄາບິເນັດຂອງເທຣດເດີ" ແລ້ວເຕີ່ມຂໍ້ມູນອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ແລະ ທີ່ 5 ໃສ່ ຈາກນັ້ນກົດ "ລັອກອິນ"

7. ເມື່ອເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ "ການຕັ້ງຄາ ຄາບິເນັດ" ແລ້ວກົດທີ່ "ໂປຼໄຟນ໌" ໄປຕໍ່ທີ່ "ດັດແກ້ຂໍ້ມູນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໃຫ້ທ່ານເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖືກຕ້ອງຕາມ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດຂອງທ່ານ (ອັນນີ້ສຳຄັນ ຍ້ຳວ່າຕ້ອງຄືກັນກັບໃນເອກະສານ) ຫຼັງຈາກເຕີມຄົບໝົດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ແນະນຳໃຫ້ໄປເບິ່ງເອກະສານກ່ອນຄ່ອຍມາເຕີມໃນຊ່ອງນີ້ ລະຈຶ່ງໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

9. ຈາກນັ້ນກົດໄປທີ່ "ການຍືນຍັນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ) ແລ້ວກົດ "ອັບໂຫຼດເອກະສານ" ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານໃສ່ທັງສອງຊ່ອງນີ້ໂດຍໃຊ້ເອກະສານອັນດຽວຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດ ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ຈະໃຊ້ມາຍືນຍັນຕ້ອງເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນທັງສີ່ມຸມໂດຍບໍ່ຂາດສ່ວນໃດໆໄປ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງແຈ້ງແລະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ ດັ່ງຮູບຕົວຢ່າງດ່ານລຸ່ມນີ້

10. ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ "ສະເໜີ" ແລ້ວ ລະບົບຈະແຈ້ງຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ ຈາກນ້ັນໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າບໍ່ເກີນ 24 ຊົວໂມງເອກະສານຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຍືນຍັນ

ເມື່ອເອກະສານໄດ້ຮັບການຍືນຍັນແລ້ວຈຶ່ງຖືວ່າທ່ານເປີດບັນຊີ ສຳເລັດ 100%

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

12
Login: 49044794
Investor: X1234595
Server: Xmglobal-Real 39

ແຈ້ງປ່ຽນບັນຊີເດີ ແອັດມີນເພາະວ່າບັນຊີເກົ່າເປັນ Standard
ຮັບແຊບ ໃຊ້ບັນຊີນີ້ແຂ່ງໄປໄດ້ເລີຍ updated ໃຫ້ແລ້ວ

13
XM.com / ວິທີເປີດບັນຊີ XM
« on: August 14, 2019, 10:49:34 AM »
1. ກົດທີ່ລິ້ງນີ້ https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1 ແລ້ວເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ  "ໄປຍັງຂັ້ນນຕອນທີ່ 2"

ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
-  ໃນສ່ວນຂອງ ແພັດຟອມໃຫ້ເລືອກເປັນ MT4
- ໃນສ່ວນປະເພດບັນຊີໃຫ້ເລືອກເປັນ Standard (1 lot = 100,000)2. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບເຊັ່ນດຽວກັນ
ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
- ໃນຊ່ອງ ໄປສະນີໃສ່ເປັນ 01000
- ໃນສ່ວນໂບນັດສຳຫຼັບບັນຊີ ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ
- ສ່ວນຂໍ້ມູນຜູ້ລົງທຶນ ໃຫ້ເຕີມໃສ່ຕາມໃຈ (ບໍ່ສຳຄົນ) ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ (Master Password) (ໃນນີ້ໃຫ້ປະກອບມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປົນກັນ)
ກົດຕິກຍອມຮັບທັງ 2 ຊ່ອງແລ້ວກົດ "ເປີດບັນນຊີຈິງ"

3. ໜ້າຕ່າງນີ້ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີຈິງ ແລະ ລະບົບໄດ້ສົ່ງອີເມວຍືນຍັນໄປໃຫ້ທາງອີເມວແລ້ວ.

4. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປອີເມວເຮົາ ແລ້ວໄປກົດຍືນຍັນການເປີດບັນຊີທີ່ທາງ XM ໄດ້ສົ່ງມານັ້ນ


ຫຼັງຈາກເຮົາກົດຍືນຍັນແລ້ວ XM ຈະສົ່ງອີເມວອີກ 1 ສະບັບມາໃຫ້ອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີ MT4 ດັ່ງຕົວຢ່າງພາບດ້ານລຸ່ມ:


5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາກົດລິ້ງນີ້ https://my.xm.com/member/login ເພື່ອລ໋ອກອິນເຂົ້າສູ້ລະບົບເພື່ອທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນ

6. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາໃຫ້ເອົາເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບໃນອີເມວ (ໃນຂັ້ນຕອນທີ 4) ໃສ່ ແລະ ໃສ່ລະຫັດທີ່ທ່ານຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ຈາກນັ້ນກົດ "Login"

7. ເມື່ອ Login ເຂົ້າໄປໃຫ້ທ່ານກົດ "VALIDATE YOUR ACCOUNT NOW" (ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໜ້າຕໍ່ໄປໃຫ້ເລືອກ NO ແລ້ວກົດ "SUMMIT"

9. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport ອັນໃດກະໃດ ໃສ່ທັງສອງຊ່ອງເລີຍ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານຕົວດຽວ ແລ້ວກົດປຸ່ມ  "UPLOAD YOUR DOCUMENTS"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ
ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

10. ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ.

ຈາກນີ້ໃຫ້ທ່ານລະການຍືນຍັນເອກະສານຂອງທ່ານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາບໍ່ກາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

14
FBS.com / ວິທີເປີດບັນຊີ FBS
« on: August 14, 2019, 09:55:18 AM »
ແນະນຳວິທີເປີດບັນຊີ FBS

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://fbs.co.th/cabinet/registration/trader/?ppk=Laos&lang=th ຈາກນັ້ນເຕີມຂໍ້ມູນອີເມວທີ່ຈ້ອງການໃຊ້ລົງທະບຽນ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ "ລົງທະບຽນເປັນເທຣດເດີ"

ໝາຍຫດ:ອີເມວໃນສ່ວນນີ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ອີເມວທີ່ເຮົາໃຊ້ງານປະຈຳເພາະອີເມວມັນໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຫາກເຂົ້າອີເມວບໍ່ໄດ້ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້


2. ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ນີ້ຈະມີໜ້າຕ່າງໜຶ່ງເດັ່ງຂື້ນມາເຊິ່ງເປັນໜ້າຕ່າງງຂອງທາງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ້ອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອທຳການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອີເມວໃນການລົງທະບຽນ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທ່ານອະນຸຍາດຂໍ້ມູນໃສສ່ວນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ກໍ່ຈະເປັນຄືກັບຊື່ຜູ້ໃຊ້ອີເມສຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຊື່ບໍ່ຄືກັບບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນໜ້າຕ່າງນີ້ເລີຍ. ຈາກນັ້ນກົດ "ດຳເນີນການ"


3. ໜ້າຕໍ່ມາລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຕ້ອງການເປີດ ໃຫ້ກົດເລືອກ ປະເພດບັນຊີ Standard

4. ຕໍ່ມາທ່ານຈະເຫັນໜ້າຕ່າງຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງທ່ານທັງໝົດໃນການເຂົ້າສູ້ລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນບັນຊີ standard ທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດໄປ
ໝາຍເຫດ: ແນະນຳໃຫ້ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນສ່ວນນີ້ເອົາໃວ້ໃຫ້ດີແລະ ເປັນຄວາມລັບ ຫາກຄົນອື່ນຮູ້ເຂົາຈະສາມາດໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານລວມທັງຖອນເງິນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ງານໄດ້.


ໃນໜ້າຕ່າງນີ້ໃຫ້ທ່ານກົດ "ດຳເນີນການຕໍ່ໄປຍັງ Personel Area"

5. ໃນ Personel area ທ່ານຈະເຫັນລະບົບແບບຮູບດ້ານລຸ່ມ ໃນສ່ວນນີ້ໃຫ້ກົດ "ຍືນຍັນຕົວຕົນ"

6. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນຄົວາມຈິງ (ເພາະຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານມາຍືນຍັນ)
- ເລກບັດປະຈຳຕົວ/Passport
- ວັນເດືອນປີເກີດ

ແລ້ວກົດເລືອກ "Choose file" ເພື່ອອັບໂຫຼດເອກະສານໃນການຍືນຍັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ/Passport) ແລ້ວກົດ "ສົ່ງຄຳຮ້ອງ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ

ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

7. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາຈະເປັນໜ້າຕ່າງ ຍືນຍັນການອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ
ມາຮອດນີ້ຖືເປັນສິ້ນສຸດ ແລະ ສຳເລັດການເປີດບັນຊີ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

15
 8)

ປະກາດ ເຖິງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ໃຊ້ບັນຊີທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມເງືອນໄຂກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ບໍ່ໄດ້ເປີດບັນຊີ micro ຕາມເງື່ອນໄຂ ຫາກເປັນຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບພຽງເຄິງໜຶ່ງຂອງເງິນລາງວັນ.

ທັງນີ້ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ບັນຊີ micro ໄດ້ຫາກຕ້ອງການຮັບລາງວັນເຕັມ. ໂດຍກຳໄລ/ຂາດທຶນທີ່ເທຣດມາໃນຊ່ວງ 2 ວັນທີ່ຜ່ານມາຈະຖືກຣີເຊັດແລະເລີ່ມຕົ້ນນັບໃໝ່.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 15