Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ແອັດມິນ.

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8
1

ຈົ້າລອງຖາມໃຜກະໄດ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຍິນສະເຫມີວ່າການເທຮດຟໍເລັກນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແຕ່ຍໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄວບຄຸມມັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເທຣດເປັນອາຊີບ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີດີ

ເຈົ້າຄວນສ້າງແຜນທີທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຮັດຕາມມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າວ່າໃຊ້ວິທີແນວໃດ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມີແນວຄິດພື້ນຖານຂອງລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຄວນນຳໄປໃຊ້ນຳ ບໍ່ດັ່ງແຜນນີ້ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ ເຮົາມາເບິ່ງແນວຄິດນີ້ກັນ

ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ

ອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພື້ນຖານນີ້ມາແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະເວົ້າຕື່ມອີກຄັ້ງ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າລົງທຶນໃນຈຳນວນເງິນທີເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເສຍມັນໄປ
ຖ້າເຈົ້າລົງທຶນດ້ວຍເງິນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ກິນອາຫານມື້ອື່ນ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຈະມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ອາລົມຕ່າງໆຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈຜິດພາດແລະໃນທີ່ສຸດເງິນລົງທຶນຂອງທານກໍຈະຫມົດໄປ

ຕັ້ງລະດັບຄວາມສ່ຽງໃນການເທຣດ


ເຈົ້າບໍ່ຄວນສ່ຽງທັງຫມົດໃນການເທຣດຄັ້ງດຽວ ເຖີງແມ່ນວ່າໂອກາດທີ່ຈະກຳໄລເກືອບຈະ 100% ກໍຕາມ ການເທຣດແຕ່ລະເທຣດຂອງເຈົ້າຄວນຈະສ່ຽງພຽງແຕ່ 1-2% ຂອງເງິນລົງທຶນທັງຫມົດ ເຊັ່ນ ຖ້າເງິນລົງທຶນຂອງທ່ານຄື $1,000 ເຈົ້າຄວນຈະເທຣດບໍ່ເກີນ $10-$20 ຕໍ່ລາຍການ
ໃນການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າປັບໂວລຸ້ມໃນຫນ່ວຍລ໋ອດຂອງອໍເດີ ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າມັນຢາກໃນການຄຳນວນຄ່າລ໋ອດທີ່ເຫມາະສົມ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ເຄື່ອງຄຳນວນໄດ້
ໃຫ້ເຈົ້າຄຳນວນຄວາມສ່ຽງນີ້ສະເຫມີໃນການເທຣດ ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍ ເຖີງເຈົ້າຈະກຳໄລຕິດໆກັນກະບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຄວນຈະເພີ່ມໂວລຸ້ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ກວດສອບອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຢ່າງລະມັດລະວັງ

ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆໂອກາດໃນການເທຣດຈະຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ການລົງທຶນ ກ່ອນທີ່ຈະເທຣດ ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:
  • ຕັ້ງ Stop Loss
  • ຕັ້ງ Take Profit
  • ຄຳນວນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ

ເມຶ່ອເຈົ້າຕັ້ງລະດັບລາຄາຕາມໃນຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເຈົ້າມີໂອກາດຂາດທຶນຫຼືໄດ້ກຳໄລຫລາຍເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະການເທຣດ ສຳລັບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເຫມາະສົມ ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລຄວນຈະເປັນຢ່າງນ້ອຍ 1:3 ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຫາກ Stop Loss ຕັ້ງເປັນ 10 pip ຈາກລາຄາເປີດ ດັງນັ້ນ Take Profit ຄວນຈະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 30 pip ຂຶ້ນໄປຈາກລາຄາເປີດດຽວກັນ

ໃຊ້ເວລາເຈລະຈາຢ່າງຖືກຕ້ອງ


ເລເວີເຣດເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດເທຣດໂວລຸ້ມຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເງິນລົງທຸນຫນ້ອຍ ຍິ່ງໃຊ້ເລເວີເຣດສູງຍິ່ງສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະການເທຣດ ແຕ່ໃນຄະນະດຽວກັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສ໋ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ
ມັນສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ວ່າຄວນຈະໃຊ້ ຂະຫນາດເລເວີເຣດ ໃນແຕ່ລະການເທຣດເປັນເທົ່າໃດ ມັນຄຸ້ມຄ່າຖ້າໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳສຳລັບໂວລຸ້ມທີ່ສຸດຫຼືລາຍການເທຣດທີ່ໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ1ມື້
ເຈົ້າຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງຄູ່ທີ່ເທຣດດ້ວຍ ຖ້າມີຄວາມຜັນຜວນຫລາຍ ເລເວີເຣດໃຊ້ກໍຄວນຈະຕ່ຳລົງດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນສຳລັບຄູ່ເທຣດຫລັກໃຫ້ໃຊ້ເລເວີເຣດທີ່ຕ່ຳກວ່າຄູ່ເທຣດ exotic

ຈົງຈື່ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງຄູ່ເທຣດ


ຖ້າເຈົ້າເທຣດຫລາຍໃນເວລາດຽວກັນ ເຈົ້າຄວນຈະຈື່ໄວ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາອາດຈະຊ້ຳກັນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າເຮັດການເທຣດຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໃຫ້ຈື່ດັ່ງນີ້:

  • ລາຍການເທຣດສາມາດຫັກລ້າງກັນເອງໄດ້ເມຶ່ອສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມຶ່ອເຈົ້າເປີດລາຍການເທຣດຂອງຄູ່ USDCAD ແລະ NZDUSD ຖ້າສະກຸນເງິນໂດລ້າ ສະຫະລັດ ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຫຼືລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ລາຍການເທຮດທັງສອງລາຍການຂອງເຈົ້າຈະຫັກລ້າງກັນ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ກຳໄລ
  • ຖ້າເຈົ້າເທຣດຄູ່ທີມີສະກຸນເງິນຫລັກຫຼືສະກຸນເງິນຮອງຄືກັນ ຍອດເງິນບາລານຂອງເຈົ້າອາດຈະລົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວເມຶ່ອຄ່າຂອງສະກຸນເງິນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືລົງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຊື້ AUDUSD ແລະ AUDCAD ໃນເວລາດຽວກັນ ຖ້າຄ່າເງິນໂດລ້າອອດສະເຕເລຍຕົກລົງມາ ຍອດບາລານຂອງເຈົ້າກໍຈະລົດລົງເປັນສອງເທົ່າ

ຄວບຄຸມອາລົມ
ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພຶ່ອຈະເຮັດໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ຖ້າເຈົ້າເທຣດໂດຍໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມແຜນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ໃນການເທຣດໂດຍປາດສະຈາກອາລົມ ເຊິ່ງການຈົດປະຫວັດການເທຣດສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້

ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າການຂາດທຶນນັ້ນເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການເທຣດຟໍເລັກເຊັ່ນດຽວກັນ ສິ່ງທີອະທິບາຍຂ້າງຕົ້ນໃນບົດຄວາມນີ້ເຖີງຈະແມ່ນວ່າບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຈຳນວນການຂາດທຶນນັ້ນລົດລົງແຕ່ຈະຊ່ວຍສອນໃຫ້ເຈົ້າຂາດທຶືນຫນ້ອຍລົງໄດ້

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າສາມາດພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ ເມຶ່ອເຈົ້າວາງແຜນແລ້ວ ໃຫ້ທົດສອບບັນຊີເດໂມ້ກ່ອນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນໃຊ້ການໄດ້ດີ!

ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]

2

ຂັ້ນຕອນເປີດບັນຊີລຸ່ມນີ້ເປັນຂື້ນຕອນໃນການເປີດບັນຊີກັບເວັບບອດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຣີເບັດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ XM ຢູ່ແລ້ວ


1. ໃຫ້ທ່ານ ລ໋ອກອິນ ບັນຊີເທຣດ XM ເກົ່າ (ບັນຊີໃດກະໄດ້) ຂອງທ່ານໃວ້ໃນລະບົບຄ້າງໃວ້ໃນບຼາວເຊີ້ກ່ອນ2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້  https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1

3. ເຕີມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານຕາມທີ່ລະບົບຖາມໃຫ້ຄົບ ແລະ ເລືອກປະເພດບັນຊີຕາມທີ່ຕ້ອງການ  (ຕາມຮູບ)4. ໜ້າຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບ ແລະ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານບັນຊີເທຣດ (Master Password) ແລ້ວກົດ " ເປີດບັນຊີ "5. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານ (ອີເມວທີ່ທ່ານໃຊ້ລົງທະບຽນໃວ້ກັບ XM) ທ່ານຈະເຫັນອີເມວຈາກ XM ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປກົດ "ຍືນຍັນອີເມວ"6. ຈາກນັ້ນຈະມີອີເມວອີກ 1 ສະບັບຈາກ XM ເຂົ້າມາອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີຈິງຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ ເລກບັນຊີເທຣດ ແລະ ເຊີເວີຂອງບັນຊີ


ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດ ຕໍ່ໄປທ່ານພຽງແຕ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີນີ້ ແລະ ເທຣດປົກກະຕິ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຣີເບັດອັດຕະໂນມັດ
ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສະໝັກຜ່ານບໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ ເພື່ອຕິດຕໍ່ໃຫ້ທີມກວດສອບກ່ອນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະທຳການຝາກເງິນ


3
ໃຫ້ສະມາຊິກ 1 ຄົນສາມາດທາຍຜົນການແຂ່ງຂັນໄດ້ວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະອັນດັບທີ່ 1 ໃນກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນບັນຊີຈິງປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ ທາຍຖືກຈະໄດ້ຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10 ໂດລາ

ໝາຍເຫດ: ຫ້າມທາຍຕົວເອງ.

4
FXClearing.com / ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL
« on: August 16, 2019, 12:13:02 PM »
ວິທີເປີດບັນຊີ FXCL

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo/ib/Lao ແລ້ວໃຫ້ກົດທີ່ "ເປີດບັນຊີ ຊື້ຂາຍ"

2. ແລ້ວທ່ານຈະຖືກພາມາທີ່ໜ້າຕ່າງລົງທະບຽນ ທີ່ນີ້ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມຄວາມຈິງໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວກົດ "ສະເໜີ"

3. ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນສຳເລັດ ຈາກນີ້ໃຫ້ໄປຂື້ນຕອນທີ່ 4 ຕໍ່

4. ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ (ທາງໂບຼກເກີຈະສົ່ງອີເມວມາເພື່ອໃໃຫ້ທ່ານກົດຍືນຍັນການລົງທະບຽນ)

5. ຫຼັງຈາກກົດຍືນຍັນອີເມວລະບົບຈະພາທ່ານມາສູ້ໜ້າ ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ ໃນນີ້ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງລະຫັດຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບບັນຊີ FXCL ຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກຕັ້ງລະຫັດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສ້າງລະຫັດຜ່ານ"

6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດລິ້ງນີ້ https://www.fxclearing.com/lo ແລ້ວກົດທີ່ "ຄາບິເນັດຂອງເທຣດເດີ" ແລ້ວເຕີ່ມຂໍ້ມູນອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ແລະ ທີ່ 5 ໃສ່ ຈາກນັ້ນກົດ "ລັອກອິນ"

7. ເມື່ອເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານໄປທີ່ "ການຕັ້ງຄາ ຄາບິເນັດ" ແລ້ວກົດທີ່ "ໂປຼໄຟນ໌" ໄປຕໍ່ທີ່ "ດັດແກ້ຂໍ້ມູນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໃຫ້ທ່ານເຕີມຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຄົບຖືກຕ້ອງຕາມ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດຂອງທ່ານ (ອັນນີ້ສຳຄັນ ຍ້ຳວ່າຕ້ອງຄືກັນກັບໃນເອກະສານ) ຫຼັງຈາກເຕີມຄົບໝົດແລ້ວໃຫ້ກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ໃນເອກະສານຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ແນະນຳໃຫ້ໄປເບິ່ງເອກະສານກ່ອນຄ່ອຍມາເຕີມໃນຊ່ອງນີ້ ລະຈຶ່ງໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

9. ຈາກນັ້ນກົດໄປທີ່ "ການຍືນຍັນ" (ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມ) ແລ້ວກົດ "ອັບໂຫຼດເອກະສານ" ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານໃສ່ທັງສອງຊ່ອງນີ້ໂດຍໃຊ້ເອກະສານອັນດຽວຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ພາດສະປອດ ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນກົດ "ສະເໜີ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ຈະໃຊ້ມາຍືນຍັນຕ້ອງເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍໃຫ້ເຫັນທັງສີ່ມຸມໂດຍບໍ່ຂາດສ່ວນໃດໆໄປ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງແຈ້ງແລະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ ດັ່ງຮູບຕົວຢ່າງດ່ານລຸ່ມນີ້

10. ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ "ສະເໜີ" ແລ້ວ ລະບົບຈະແຈ້ງຂື້ນມາວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ ຈາກນ້ັນໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າບໍ່ເກີນ 24 ຊົວໂມງເອກະສານຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຍືນຍັນ

ເມື່ອເອກະສານໄດ້ຮັບການຍືນຍັນແລ້ວຈຶ່ງຖືວ່າທ່ານເປີດບັນຊີ ສຳເລັດ 100%

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

5
XM.com / ວິທີເປີດບັນຊີ XM
« on: August 14, 2019, 10:49:34 AM »
1. ກົດທີ່ລິ້ງນີ້ https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1 ແລ້ວເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ  "ໄປຍັງຂັ້ນນຕອນທີ່ 2"

ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
-  ໃນສ່ວນຂອງ ແພັດຟອມໃຫ້ເລືອກເປັນ MT4
- ໃນສ່ວນປະເພດບັນຊີໃຫ້ເລືອກເປັນ Standard (1 lot = 100,000)2. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບເຊັ່ນດຽວກັນ
ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ:
- ໃນຊ່ອງ ໄປສະນີໃສ່ເປັນ 01000
- ໃນສ່ວນໂບນັດສຳຫຼັບບັນຊີ ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ
- ສ່ວນຂໍ້ມູນຜູ້ລົງທຶນ ໃຫ້ເຕີມໃສ່ຕາມໃຈ (ບໍ່ສຳຄົນ) ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ (Master Password) (ໃນນີ້ໃຫ້ປະກອບມີຕົວເລກ ແລະ ຕົວອັກສອນປົນກັນ)
ກົດຕິກຍອມຮັບທັງ 2 ຊ່ອງແລ້ວກົດ "ເປີດບັນນຊີຈິງ"

3. ໜ້າຕ່າງນີ້ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ເປີດບັນຊີຈິງ ແລະ ລະບົບໄດ້ສົ່ງອີເມວຍືນຍັນໄປໃຫ້ທາງອີເມວແລ້ວ.

4. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປອີເມວເຮົາ ແລ້ວໄປກົດຍືນຍັນການເປີດບັນຊີທີ່ທາງ XM ໄດ້ສົ່ງມານັ້ນ


ຫຼັງຈາກເຮົາກົດຍືນຍັນແລ້ວ XM ຈະສົ່ງອີເມວອີກ 1 ສະບັບມາໃຫ້ອີກ ເປັນອີເມວຂໍ້ມູນບັນຊີ MT4 ດັ່ງຕົວຢ່າງພາບດ້ານລຸ່ມ:


5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຮົາກົດລິ້ງນີ້ https://my.xm.com/member/login ເພື່ອລ໋ອກອິນເຂົ້າສູ້ລະບົບເພື່ອທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນ

6. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາໃຫ້ເອົາເລກບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບໃນອີເມວ (ໃນຂັ້ນຕອນທີ 4) ໃສ່ ແລະ ໃສ່ລະຫັດທີ່ທ່ານຕັ້ງໃວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ຈາກນັ້ນກົດ "Login"

7. ເມື່ອ Login ເຂົ້າໄປໃຫ້ທ່ານກົດ "VALIDATE YOUR ACCOUNT NOW" (ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ)

8. ໜ້າຕໍ່ໄປໃຫ້ເລືອກ NO ແລ້ວກົດ "SUMMIT"

9. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານຄື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື Passport ອັນໃດກະໃດ ໃສ່ທັງສອງຊ່ອງເລີຍ ໂດຍໃຊ້ເອກະສານຕົວດຽວ ແລ້ວກົດປຸ່ມ  "UPLOAD YOUR DOCUMENTS"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ
ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

10. ລະບົບຈະແຈ້ງວ່າທ່ານໄດ້ອັບໂຫຼດເອກະສານສຳເລັດ.

ຈາກນີ້ໃຫ້ທ່ານລະການຍືນຍັນເອກະສານຂອງທ່ານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາບໍ່ກາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

6
FBS.com / ວິທີເປີດບັນຊີ FBS
« on: August 14, 2019, 09:55:18 AM »
ແນະນຳວິທີເປີດບັນຊີ FBS

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://fbs.co.th/cabinet/registration/trader/?ppk=Laos&lang=th ຈາກນັ້ນເຕີມຂໍ້ມູນອີເມວທີ່ຈ້ອງການໃຊ້ລົງທະບຽນ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ "ລົງທະບຽນເປັນເທຣດເດີ"

ໝາຍຫດ:ອີເມວໃນສ່ວນນີ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ອີເມວທີ່ເຮົາໃຊ້ງານປະຈຳເພາະອີເມວມັນໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຫາກເຂົ້າອີເມວບໍ່ໄດ້ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້


2. ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ນີ້ຈະມີໜ້າຕ່າງໜຶ່ງເດັ່ງຂື້ນມາເຊິ່ງເປັນໜ້າຕ່າງງຂອງທາງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ້ອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອທຳການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອີເມວໃນການລົງທະບຽນ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທ່ານອະນຸຍາດຂໍ້ມູນໃສສ່ວນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ກໍ່ຈະເປັນຄືກັບຊື່ຜູ້ໃຊ້ອີເມສຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຊື່ບໍ່ຄືກັບບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນໜ້າຕ່າງນີ້ເລີຍ. ຈາກນັ້ນກົດ "ດຳເນີນການ"


3. ໜ້າຕໍ່ມາລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຕ້ອງການເປີດ ໃຫ້ກົດເລືອກ ປະເພດບັນຊີ Standard

4. ຕໍ່ມາທ່ານຈະເຫັນໜ້າຕ່າງຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງທ່ານທັງໝົດໃນການເຂົ້າສູ້ລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນບັນຊີ standard ທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດໄປ
ໝາຍເຫດ: ແນະນຳໃຫ້ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນສ່ວນນີ້ເອົາໃວ້ໃຫ້ດີແລະ ເປັນຄວາມລັບ ຫາກຄົນອື່ນຮູ້ເຂົາຈະສາມາດໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານລວມທັງຖອນເງິນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ງານໄດ້.


ໃນໜ້າຕ່າງນີ້ໃຫ້ທ່ານກົດ "ດຳເນີນການຕໍ່ໄປຍັງ Personel Area"

5. ໃນ Personel area ທ່ານຈະເຫັນລະບົບແບບຮູບດ້ານລຸ່ມ ໃນສ່ວນນີ້ໃຫ້ກົດ "ຍືນຍັນຕົວຕົນ"

6. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນຄົວາມຈິງ (ເພາະຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານມາຍືນຍັນ)
- ເລກບັດປະຈຳຕົວ/Passport
- ວັນເດືອນປີເກີດ

ແລ້ວກົດເລືອກ "Choose file" ເພື່ອອັບໂຫຼດເອກະສານໃນການຍືນຍັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ/Passport) ແລ້ວກົດ "ສົ່ງຄຳຮ້ອງ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ

ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

7. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາຈະເປັນໜ້າຕ່າງ ຍືນຍັນການອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ
ມາຮອດນີ້ຖືເປັນສິ້ນສຸດ ແລະ ສຳເລັດການເປີດບັນຊີ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

7
ປະກາດຜົນການແຂ່ງຂັນ ອາທິດທີ່ 1


8
ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະຂຽນກະທູ້ນີ້ກໍ່ຄືການເຫັນຄົນເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກແລ້ວພອດລະເບີດຢ່າງໄວໂດຍທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ເທຣດແທ້ໆຊ້ຳ ເລີຍຢາກເອົາປະສົບການເລັກນ້ອຍມາແຊຣ໌ໃຫ້ອ່ານ.
ເພາະແທນທີ່ເຮົາຈະມົວແຕ່ມາຈົມປັກຢູ່ກັບຄວາມຜິດຫວັງຢາກໃຫ້ລອງມາຄິດເບິ່ງດີໆແລ້ວຈະຮູ້ວ່າການລຸກຂື້ນມາຈາກຈຸດນັ້ນໆມັນງ່າຍກ່ວາທີ່ທ່ານຄິດ. ຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກຕ້ອງເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າຄົນຫຼາຍກ່ວາ 90% ນັ້ນອົກຫັກໃນສະໜາມຮົບແຫ່ງນີ້ເຊິ່ງມັນກໍ່ຍາກທີ່ຈະຮັບໄດ້ ແຕ່ໃນມຸມມອງຂອງຂ້ອຍຄິດວ່າສິ່ງນັ້ນມັນກໍ່ບໍ່ຈິງທັງໝົດ.
ໃນການເທຣດນັ້ນຈິງໆແລ້ວມັນມີກົນລະຍຸດ ແລະ ແຜນການເທຣດຫຼາກຫຼາຍຢ່າງແຕ່ກໍ່ຄວນລະວັງບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື້ອຂອງເກມການພະນັນ ແລະ ການເທຣດດ້ວຍອາລົມທີ່ຄິດຢາກຈະແກ້ແຄ້ນ ຫຼື ເອົາຄືນ ເພາະສິ່ງນັ້ນມັນເປັນເຫດຜົນຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຄວາມຝັນພັງທະລາຍ ເພາະໃນໂລກໃບນີ້ແມ້ແຕ່ເທຣດເດີທີ່ເກັ່ງໆກໍ່ຍັງເຄີຍຕົກອັບໃນຈຸດທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດມາແລ້ວບໍ່ຕ່າງກັບພວກເຮົາຫຼາຍໆຄົນ ຈົນສຸດທ້າຍພວກເຂົາພະຍາຍາມຈົນສາມາດລຸກຂື້ນຈົນກາຍມາເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດສ້າງກຳໄລຢ່າງສະໝໍ່າສະໝີໄດ້.
ເຊື່ອເຖີດວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ !
ສະນັ້ນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນພະວັງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ສິ້ນສັດທາຕະຫຼອດໄປນັ້ນ ລອງມາອ່ານຂັ້ນຕອນເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອທ່ານອາດຈະໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຂື້ນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ.

1.   ຍອມຮັບຄວາມຜິດຫວັງ
ແນວຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກ້າວເດີນໃນເສັ້ນທາງນີ້ຕໍ່ໄປຄືການຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດຜິດ ແລະ ພອດຂອງທ່ານທີ່ສ່ວນ Balance ກາຍເປັນ ສູນ. ເທຣດເດີຫຼາຍໆທ່ານຍອມປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຈົມຢູ່ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພາະເຊື່ອວ່າຕົວເອງບໍ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໃຫ້ມັນດີຂື້ນກ່ວາເດີມ ຫຼື ເຊື່ອວ່າຕົວເອງບໍ່ມີຄ່າພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນີ້ ຄືຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລແບບສະໝ່ຳສະເໝີ
ແຕ່ເທຣດເດີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຕ່າງອອກໄປ. ເທຣດເດີສ່ວນນ້ອຍນັ້ນຈະມອງຂ້າມສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນແລະຍອມຮັບວ່າການເທຣດນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສະເໝີ ແລະ ການທີ່ພອດລະເບີດນັ້ນບໍ່ຢູ່ໃນອຸດົມຄະຕິຂອງພວກເຂົາ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາກັບເທຣດເດີທຸກໆຄົນ ແລະ ຄົນທີ່ມອງແບບນີ້ນັ້ນມີນ້ອຍເລີຍເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຫຼືກ່ວາ 90% ຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າມາເທຣດນັ້ນໜີຫາຍຕາຍຈາກໄປແລ້ວຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບຕະຫຼາດ. ເພາະແທນທີ່ຈະມົວແຕ່ມາໂສກເສົ້າເສຍໃຈເຮົາຄວນມອງຫາໂອກາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ເປັນເທຣດເດີທີ່ດີດີກ່ວາ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຕ່າງປະເທດເຂົາຈະບໍ່ຍອມແພ້ພ້ອມກັບຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າເທຣດເດີເກັ່ງໆສ່ວນຫຼາຍນັ້ນເປັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼື ນັກທຸລະກິດດັ່ງໆກະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງກະຕ້ອງຍອມຮັບໃນການສອນຄົນຂອງກະເຈົ້າທີ່ສອນໃຫ້ມອງໂລກໃນແງ່ດີແລະໃຫ້ມັນເຂົ້າເຖິງໃນຈິດວິນຍານໃນການດຳລົງຊີວິດ.

2.   ຊອກຕ່າງຈຸດຜິດພາດ
ຖ້າທ່ານເຄີຍເທຣດຄົງເຄີຍພົບກັບປະສົບການພອດລະເບີດແລະສູນເສຍເງິນທີ່ທ່ານຫາມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ແຕ່ທ່ານເຄີຍຖາມຕົວເອງບໍວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ? ເພາະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເອົາແຕ່ໂທດລະບົບ, ໂທດຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ເບິ່ງຕົວເອງ...
ຍາກໃຫ້ພວກເຮົາລອງສັງເກດດີໆແບບລະອຽດໃນລະບົບການເທຣດຂອງເຮົາເພາະເຊື່ອວ່າທຸກຄົນມີຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງລະບົບໃນການເທຣດຢູ່ແລ້ວບໍ່ແມ່ນການອອກອໍເດີແບບເດົາສຸ່ມແຕ່ທັງນັ້ນເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ເຄົາລົບກົດເກນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບໍ?
ການໃຊ້ຄວາມສ່ຽງສູງເກີນໄປ? ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມແຜນການເທຣດຂອງເຮົາແທ້ບໍເວລາອອກອໍເດີ? ແລະທ່ານຍັງເຊື່ອຢູ່ບໍວ່າລະບົບເທຣດຂອງທ່ານນັ້ນໃຊ້ໄດ້ແນ່ນອນ? ເຮົາລອງມາທົບທວນສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນເບິ່ງວ່າເຮົາກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່? ແລະ ລອງທົດລອງເທຣດໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປເພື່ອຫາຜົນລັບທີ່ຈະເກີດຂື້ນເບິ່ງຈະດີກ່ວາເທຣດແບບເກົ່າ ແລະ ຈຸດຈົບຄືເກົ່າດີບໍ.

3.   ກັບໄປເທຣດເດໂມ
ຫາກໝົດພະລັງໃຫ້ມາລອງການເທຣດເດໂມ ເພາະເປັນວິທີ່ສ້າງອີໂກໃນການເທຣດໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະມັນຕັດແຮງກົດດັນຕ່າງໆອອກໃນລວມທັງອາລົມຂອງເຮົາອອກໄປນຳ ແລະ ຜົນການເທຣດເດໂມສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ກຳໄລຕະຫຼອດ ຫຼ!ຍຄົນເທຣດເດໂມໄດ້ເງິນບາດໄປເທຣດບັນຊີຈິງເສຍເງິນລະກະໂທດວ່າເດໂມໂບຼກແຕ່ງກຣາຟ ຖ້າຄິດແບບນັ້ນຈິງໆກະໄປເປີດກຼາຟໃສ່ກັນໂລດວ່າຄວາມຈິງແມ່ນໃຜທີ່ຜິດ!
ຕະຫຼາດນັ້ນມັກຈະມີການອ່ອນນ່ອມຖ່ອມຕົນໃຫ້ເຮົາໃນບາງຊ່ວງເວລາສະເໝີ ແລະ ມັນບໍ່ເລືອກວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ເພາະແມ້ແຕ່ໂປຼເທຣດເດີຍັງຖືກມັນຈັດການມາໝົດແລ້ວ.ແຕ່ຄົນທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ມີໄຫວພິວຈະຮູ້ດີວ່າການສ້າງຄວາມໝັ່ນໃຈກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ມືກົດໄປທີ່ປຸ່ທອອກອໍເດີນັ້ນເປັນແນວໃດເພາະຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄວາມໝັ່ນໃນເຮົາຈະອອກອໍເດີ ແລະ ເທຣດບໍ່ເປັນລະບົບເຊິ່ງຕະຫຼາດມັນກະໄດ້ເກັງໃນເຮົາຖ້າເຮົາໄປຜິດທາງ.

4.   ເປີດບັນຊີເພີ່ມ
ໃນການເທຣດເດໂມນັ້ນງ່າຍ ແລະ ເປັນການທົດລອງເທຣດທີ່ດີແຕ່ຖ້າເທຣດເດໂມໄປຕະຫຼອດຄວາມຝຝັນທີ່ຢາກມີເຮືອນ, ມີລົດ ຫຼື ໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກຄົງເກີດຂື້ນບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດຈິງ. ມັນບໍ່ມີໄລຍະເວລາແນ່ນອນທີ່ຈະບອກວ່າທ່ານຕ້ອງເທຣດບັນຊີເດໂມໄປດົນປານໃດເພາະທ່າທ່ານລອງເທຣດມາຮອດຈຸດໆໜຶ່ງທ່ານຈະຮູ້ເອງມາເມື່ອໃດທີ່ທ່ານພ້ອມຈະກເທຣດບັນຊີຈິງ. ແລະ ເມື່ອທ່ານຄິດວ່າພ້ອມຈົງຍາລັງເລທີ່ຈະເປີດບັນຊີຈິງກ່ອນທີ່ຈິດວິນຍານການເທຣດຂອງທ່ານຈະສູນສິ້ນໄປ ຢາກໃຫ້ລອງເທຣດບັນຊີຈິງກກັນດ້ວຍເງິນຈິງໆຂອງທ່ານແມ້ຈະເປັນຈຳນວນນ້ອຍແລະເປັນເງິນທີ່ທ່ານຕຽມໃຈໃວ້ແລ້ວວ່າຫາກທ່ານເສຍເງິນສ່ວນນີ້ໄປມັນກໍ່ບໍ່ກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ.
ແຕ່ຢ່າລືມວ່າມນການກັບລົງສະໜາມຄັ້ງນີ້ເຮົາຕ້ອງຍືດຕິດໃນແຜນການເທຣດຂອງເຮົາຢ່າງເຂັ່ມງວດ ເຊິ່ງທ່ານອາດບໍ່ເຫັນກຳໄລແບບລູດປາດດດທັນໃຈແຕ່ຄຸນນະສົມບັດຂອງເທຣດເດີທີ່ດີນັ້ນເປັນຫົນທາງສູ້ຄວາມສຳເລັດ.

ທ້າຍສຸດສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຢາກໃຫ້ລະນຶກໃນໃຈສະເໝີຄື: ຈົ່ງຢ່າຍອມແພ້ ເພາະ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອໃນຕົວເອງ ໂລກໃບນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະເຊື່ອໃນຕົວທ່ານ.


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

9
ຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຍອດທຳອິດຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)
ການເຕີມເງິນ: ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຊ່ອງທາງສາມາດເຕີມດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ເຕີມຜ່ານຜູ້ຝາກເງິນທ່ອງຖິ່ນ Fxvientiane ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ທ່ານສະດວກ

1. 49033033ຜ່ານ

2. 49044794ຜ່ານ

3. 49033979ຜ່ານ

4. 49034143ຜ່ານ

5. 49034470ຜ່ານ

6. 49034809ຜ່ານ

7. 49035003ຜ່ານ

8. 49035013ຜ່ານ

9. 49033070ຖືກຕັດສິດ

10. 49035451ຜ່ານ

11. 49034915ຜ່ານ

12. 49035566ຜ່ານ

13. 49035570ຜ່ານ

14. 49036355ຜ່ານ

15. 49037480ຜ່ານ

16. 49036247ຜ່ານ

17. 49036251ຜ່ານ

18. 49036488ຜ່ານ

19. 49036883ຜ່ານ

20. 49038696ຜ່ານ

21. 49000943ລົບກວນເປີດບັນຊີ MT4 ໃໝ່

22. 49035538ຜ່ານ

23. 49041090ຜ່ານ

24. 49041082ຜ່ານ

25. 49041049ຖືກຕັດສິດ

26. 49038977ຜ່ານຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຮອບທຳອິດຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)

ສ່ວນຫາກຕ້ອງການເຕີມເງິນເພີ່ມຫຼັງເຕີມຮອບທຳອິດແລ້ວແມ່ນສາມາດເຕີມໄດ້ເລື້ອຍໆຈົນກ່ວາການແຂ່ງຂັນຈະສິ້ນສຸດລົງ

10

ກິດຈະກຳແຈກເສື້ອ FBS ແລະ Fxvientiane ລຸ້ນ Limited Edition ປີ 2019

ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບຂອງລາງວັນ

- ເຕີມເງິນຂັ້ນຕ່ຳ 100 ໂດລາ
- ເທຣດຄົບ 1 standard lot


ດ່ວນ ຂອງມີຈຳນວນຈຳກັດ
ຜູ້ທີ່ເຮັດຄົບເງື່ອນໄຂສາມາດຝາກຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ໃຕ້ກະທູ້ນີ້ເພື່ອທີມງານຈະຕິດຕໍ່ຮັບຂອງລາງວັນ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ ທີ່ນີ້

(ໝາຍເຫດ: ຂໍສະຫວຽນສິດຮັບຂອງລາງວັນສະເພາະສະມາຊິກຂອງເວັບບອດເທົ່ານັ້ນ)

11

ໄລຍະເວລາເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
- ລົງທະບຽນແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 09 ສິງຫາ 2019
- ເລີ່ມແຂ່ງວັນທີ 12 - 30 ສິງຫາ 2019


ເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
- ເປີດບັນຊີ MT4 ຈິງໃໝ່ປະເພດ Real Micro XM ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລືອກຮັບໂບນັດຜ່ານລິ້ງຂອງກິດຈະກຳນີ້ເທົ່ານັ້ນ
- ລິ້ງເປີດບັນຊີແມ່ນ https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
- ບໍ່ສາມາດໃຊ້ບັນຊີເກົ່າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຕ້ອງເປີດໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ
- ແຈ້ງເລກບັນຊີກ້ອງກະທູ້ນີ້ເພື່ອກວດສອບກ່ອນຝາກເງິນ
- ແຈ້ງເລກ ID ແລະ ລະຫັດ Investor Password ໃຕ້ກະທູ້ນີ້ (ເບິ່ງວິທີສ້າງລະຫັດ Investor Password)
- ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດ ຈຳນວນ 20 USD
- ບໍ່ຈຳກັດ Leverage
- ບໍ່ຈຳກັດເທັກນິກການເທຣດ
- ບໍ່ຈຳກັດເລື່ອງ Money Management
- ສາມາດໃຊ້ EA ໄດ້
- ເທຣດກ່ອນມື້ເລີ່ມກິດຈະກຳຖືວ່າເປັນໂມຄະ


ເງື່ອນໄຂໃນການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ
- ຜູ້ຊະນະແມ່ນຜູ້ທີມີກຳໄລສູງສຸດ
- ກຳໄລຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 10% ຂອງຍອດເງິນຝາກ
- ມີອໍເດີທັງໝົດບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 10 ອໍເດີ
- ຕ້ອງປິດອໍເດີພາຍໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ຫຼື ກ່ອນຕະຫຼາດປິດເຊົ້າວັນເສົາທີ 31 ສິງຫາ 2019

ລາງວັນກິດຈະກຳ
- ລາງວັນທີ 1 ຈຳນວນ 150 USD
- ລາງວັນທີ 2 ຈຳນວນ 50 USD
- ລາງວັນທີ 3 ຈຳນວນ 50 USD


ການເຕີມເງິນຄັ້ງທຳອິດຕ້ອງເຕີມກ່ອນວັນທີ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ຖ້າເຕີມຫຼັງຈາກນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
ໝາຍເຫດ: ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດເຕີມເງິນເພີ່ມໄດ້ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊະນະຄຳນວນຈາກຈຳນວນເປີເຊັນກຳໄລ ແລະ ຄົນໜຶ່ງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫຼາຍບັນຊີເທຣດໄດ້

ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການແຂ່ງຂັນ

12ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

13

ຜູ້ນຳດ້ານການຊື້ຂາຍອັດຕາແລກປ່ຽນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ຫຼັງຈາກການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນລົບຈຸດອ່ອນຢ່າງເຊັ່ນການ ຣີໂຄດ ອອກໄປ XNESS ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຂື້ນ ຈົນເປັນໂບຼກທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນດີເດັ່ນຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍປີີຊ້ອນເປັນໂບຼກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນເຂດອາຊີໂດຍສະເພາະປະເທດຈີນ. ຈາກລາງວັນທີ່ໄດ້ຮັບມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈຶ່ງເປັນຕົວກາລັນຕີຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບບວກກັບສະໂລແກນທີ່ວ່າ “ງ່າຍທີ່ສຸດ ຝາກ-ຖອນ ໄວ” ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນບັນດາກຸ່ມເທຣດເດີລຸ້ນເກົ໋າ ໂດຍ XNESS ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ FCA, CySEC.
ຂໍ້ດີ:
•   Leverage 1: Unlimited
•   ສະເປຣດຕ່ຳເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 0.1 ECN 0.0
•   ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ 1 ໂດລາ
•   ມີໂບນັດເງິນຝາກ 60% (ຖອນບໍ່ໄດ້)
•   ລະບົບການຊື້ຂາຍມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ຄ່ອງຕົວສູງ
•   ສາມາດເທຣດພວກໂລຫະໄດ້ຫຼາຍປະເພດ
•   ໃຊ້ EA ໄດ້ທຸກຮູບແບບ
•   ມີບໍລິການ Live Chat 24 ຊົ່ວໂມງ
•   ມີກະເປົ່າ BTC ໃຫ້ຟຼີ ແລະ ສາມາດເທຣດ BTC ໄດ້ 7 ວັນ 24 ຊົ່ວໂມງ
ຂໍ້ເສຍ:
•   ຊ່ວງການປະກາດຂ່າວສຳຄັນຈະມີການປັບ Leverage ແຕ່ຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງກ່ອນທຸກເທື່ອ
•   ບໍ່ຄ່ອຍມີໂປຼໂມຊັນ
ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ
[/td][/tr][/table]

15
FBS.com / FBS VIP Seminar 2019
« on: June 25, 2019, 03:33:55 PM »

ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່
ຫຼື
ຫຼື

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8