Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
1
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນທີ 01/10/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on October 01, 2020, 10:58:43 AM »
2
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນທີ 01/10/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on October 01, 2020, 10:58:17 AM »
3
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນທີ 01/10/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on October 01, 2020, 10:57:54 AM »
5
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນທີ 01/10/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on October 01, 2020, 10:56:20 AM »
6
GBP/USD / ວິເຄາະກຼາບ GBP/USD ປະຈຳວັນທີ 28/09/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 28, 2020, 10:43:13 AM »
7
EUR/USD / ວິເຄາະກຼາບ EUR/USD ປະຈຳວັນທີ 28/09/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 28, 2020, 10:42:49 AM »
8
USD/JPY / ວິເຄາະກຼາບ USD/JPY ປະຈຳວັນທີ 28/09/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 28, 2020, 10:42:20 AM »
10
Gold ທອງຄຳ / ວິເຄາະກຼາບ XAU/USD ປະຈຳວັນທີ 28/09/2020
« ໂພສ໌ລ່າສຸດ ໂດຍ ແອັດມິນ on September 28, 2020, 10:41:12 AM »
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 10