Author Topic: AdMin koun ຂໍ່ເນາະນຳໂຕເອງ  (Read 915 times)

Offline koun

  • Sr. Member
  • ****
  • ຕອບກັບ: 433
    • View Profile
AdMin koun ຂໍ່ເນາະນຳໂຕເອງ
« on: December 11, 2017, 05:43:11 PM »
    ສະບາຍດີ ປັດຈຸບັນ Admin ເຮັດວຽກກັບforex ແລະ ເທຣດ  forex ໄປພ້ອມ
          Admin ໄດ້ເລີ່ມສຶກສາ ແລະ ຮູ້ຈັກ Forex ໄດ້ປະມານ 3-4 ປີແລ້ວ ຈາກບໍລິສັດ Forexໃນຕຳນານຂອງລາວແຫ່ງໜື່ງ (ຊ່ວງປີ 2015-2017 ເທຣດເດີໜ້າຈະພໍຄິດອອກ ) ປະມານຊ່ວງປີ 2016 ແຕ່ຖ້າເລີ່ມແບບຈີງຈັງແນ່ແມ່ນຫາກໍ່ເລີ່ມໄດ້ປະມານ 3-4 ປີ

          ຍ້ອນສະແນ່ຂອງ Forex ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະການເໜັງຕີງຂອງກຣາບມັນມີສີນລະປະໃນໂຕມັນ ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມເທຣດມາແລກໆກໍ່ເຈັບໜັກພໍສົມຄວນ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໂຕເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງຈື່ງຢາກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເລີ່ມສົນໃຈໃນ Forex ໃຫ້ສຶກສາຫຼາຍໆ ຢ່າຢຸດຫາຄວາມຮູ້ ເພາະສີ່ງທີ່ຕອບແທນມາຫຼັງຈາກການສຶກສາຢ່າງໜັກມັນມີຄຸນຄ່າສະເໝີ

         ຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ