Author Topic: ປັດໄຈສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ  (Read 602 times)

Offline ແອັດມິນ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 2,357
  • View Profile
ປັດໄຈສຳຄັນ 5 ປະການ ກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ

     ເມື່ອຊ່ວງປາຍປີທີ່ຜ່ານມາມັກຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ສົງຄາມຄ່າເງິນ” ຫຼື “Currency war” ອັນເປັນສົງຄາມທີ່ໄຮ້ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແຕ່ສາມາດທຳລາຍລ້າງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຈາກການທີ່ປະເທດຕ່າງໆພະຍາຍາມຄວບຄຸມຄ່າເງິນສະກຸນຂອງຕົນເພື່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນຂອງຕົນອ່ອນຄ່າ ດັ່ງນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນປີທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ປະເດັນທາງດ້ານຄ່າເງິນເປັນປະເດັນຫຼັກທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງຈັບຕາເບິ່ງ ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນນັ້ນມີຫຼາຍປັດໄຈນຳກັນ ໂດຍມີ 5 ປັດໄຈຫຼັກທີ່ຕ້ອງການຍິບຍັກມານຳສະເໜີຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນໄດ້ແກ່

     ປັດໄຈທຳອິດອັດຕາດອກເບ້ຍ ໂດຍຈະມີສອງສ່ວນນຳກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແກ່ ລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນທຶນ ຈາກປັດໄຈນີ້ຈະເຫັນວ່າທຸກໆສະກຸນເງິນໃນໂລກມີອັດຕາດອກເບ້ຍເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວກຳນົດໂດຍທະນາຄານກາງຂອງປະເທດນັ້ນໆ ຖ້າຫາກໃຫ້ປັດໄຈອື່ນໆຄົງທີ່ ໂດຍປົກກະຕິນັກລົງທຶນຈະກູ້ຢືມເງິນຈາກປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າເພື່ອໄປລົງທຶນໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກ່ວາ The Carry trade ຫຼື ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັນໃນຊື່ທຸລະກຳວ່າ  ເຊິ່ງຜົນທີ່ໄດ້ຄືກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ໄດ້ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນ ຈາກການທີ່ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງກ່ວາມັກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຂງຄ່າ

     ປັດໄຈຕໍ່ມາການເຕີບໃຫ່ຍທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈາກປັດໄຈນີ້ຈະສະທ້ອນໄດ້ວ່າ ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດແຂງແຮງກ່ວາ ຫຼື ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ດີກ່ວາມີແນວໂນ້ມທີ່ທະນາຄານກາງຈະປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອຊ່ວຍຍັບຍັ້ງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຈາກປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນທີ່ກ່າວມາວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເປັນໂຕດຶງດູດກະແສເງິນທຶນຈາກຕ່າງຊາດເຂົ້າມາ ແລະ ອຸປະສົງຂອງເງິນທີ່ຂ່ອນຂ້າງຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງເງິນຫຼາຍຂຶ້ນນຳນັ້ນເອງ

ປັດໄຈທີ່ສາມ ພູມສາດການເມືອງ ຄວາມສ່ຽງທາງສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງເປັນອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງກັງວົນ ເນື່ອງຈາກຢ້ານວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເງິນທຶນ ຈຶ່ງມັກຈະໂຍກເງິນລົງທຶນອອກໄປກ່ອນຈົນກ່ວາຈະເຫັນຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີສະເຖຍລະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາທາງການເມືອງຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຈະຮັ້ງການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ມາຍັງຄ່າເງິນຕາມປັດໄຈຂ້າງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງອີກນຳ

ປັດໄຈທີ່ສີ່ ການຄ້າ ແລະ ກະແສເງິນທຶນ ໃນສ່ວນນີ້ຄວນແຍກພິຈາລະນາວ່າລະຫວ່າງລາຍໄດ້ຈາກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກັບກະແສເງິນທຶນຈາກຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນ ມີຜົນຕໍ່ປະລິມານກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂົ້າອອກຂອງປະເທດຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ແລະ ອີຫຍັງມີຜົນຫຼາຍກ່ວາ ເພ່າະທິດທາງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຈະເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມຜົນກະທົບນັ້ນຫຼາຍກ່ວາ

ປັດໄຈສຸດທ້າຍ ການຄວບລວມກິດຈະການຂອງທຸລກິດຂະໜາດໃຫ່ຍ ເປັນປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນການຕັດສິນໃຈທິດທາງຄ່າເງິນໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສຳຫຼັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າເງິນໃນໄລຍະສັ້ນ ເນື່ອງຈາກເມື່ອມີບໍລິສັດໃນປະເທດໜຶ່ງຈະຊື້ສິນຊັບຂອງອີກປະເທດໜຶ່ງ ກໍຈະມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງແລກເງິນເປັນສະກຸນເງິນນັ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນການຊຳລະສິນຊັບດັ່ງກ່າວ ຈາກເຫດການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຄາດການຄວາມຜັນຜວນໃນໄລຍະສັ້ນໄດ້ວ່າຄ່າເງິນສະກຸນທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຈະປັບໂຕແຂງຄ່າ

ຈາກປັດໄຈທັງ 5 ປະການທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ຜູ້ຂຽນຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຄົງໄດ້ເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມເປັນໄປທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຕະຫຼາດເງິນຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ສະນຸກກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄ່າເງິນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ


Offline FxTrader2012

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 28
  • View Profile
Re: ປັດໄຈສຳຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດແລກປ່ຽນ
« ຕອບກັບກະທູ້ນີ້ #1 on: April 24, 2019, 11:04:30 AM »
ປັດໃຈທີ 6 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດເຄື່ອນເໜັງ ໜ້າຈະແມ່ນ Order ຂອງຂ້ອຍ  ;D