Author Topic: ກວດສອບລາຍຊື່ກ່ອນຝາກເງິນ ແລະ ເລີມການແຂ່ງຂັນ Real ສິງຫາ 2019  (Read 479 times)

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
ຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຍອດທຳອິດຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)
ການເຕີມເງິນ: ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຊ່ອງທາງສາມາດເຕີມດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື ເຕີມຜ່ານຜູ້ຝາກເງິນທ່ອງຖິ່ນ Fxvientiane ໄດ້ ແລ້ວແຕ່ທ່ານສະດວກ

1. 49033033ຜ່ານ

2. 49044794ຜ່ານ

3. 49033979ຜ່ານ

4. 49034143ຜ່ານ

5. 49034470ຜ່ານ

6. 49034809ຜ່ານ

7. 49035003ຜ່ານ

8. 49035013ຜ່ານ

9. 49033070ຖືກຕັດສິດ

10. 49035451ຜ່ານ

11. 49034915ຜ່ານ

12. 49035566ຜ່ານ

13. 49035570ຜ່ານ

14. 49036355ຜ່ານ

15. 49037480ຜ່ານ

16. 49036247ຜ່ານ

17. 49036251ຜ່ານ

18. 49036488ຜ່ານ

19. 49036883ຜ່ານ

20. 49038696ຜ່ານ

21. 49000943ລົບກວນເປີດບັນຊີ MT4 ໃໝ່

22. 49035538ຜ່ານ

23. 49041090ຜ່ານ

24. 49041082ຜ່ານ

25. 49041049ຖືກຕັດສິດ

26. 49038977ຜ່ານຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ແລ້ວສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າບັນຊີຮອບທຳອິດຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ເດີ ຫາກເຕີມເງິນຫຼັງນັ້ນນັ້ນຖືວ່າສະຫຼະສິດຈາດການແຂ່ງຂັນ (ເພື່ອບໍ່ເປັນການເອົາປຽບຄົນອື່ນ)

ສ່ວນຫາກຕ້ອງການເຕີມເງິນເພີ່ມຫຼັງເຕີມຮອບທຳອິດແລ້ວແມ່ນສາມາດເຕີມໄດ້ເລື້ອຍໆຈົນກ່ວາການແຂ່ງຂັນຈະສິ້ນສຸດລົງ

Offline Forex trader

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 18
  • View Profile
ຄົນໜື່ງເປີດຈັກບັນຊີກະໄດ້ແມ່ນບໍ່ແອດມີນ ແລະ ແຕ່ລະບັນຊີຈະແຍກ ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດກຳໄລອອກມາຂອງໃຜຂອງມັນຕີ້ ຫຼື ເອົາມາລວມກັນຄືເກົ່າ

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
ຄົນໜື່ງເປີດຈັກບັນຊີກະໄດ້ແມ່ນບໍ່ແອດມີນ ແລະ ແຕ່ລະບັນຊີຈະແຍກ ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດກຳໄລອອກມາຂອງໃຜຂອງມັນຕີ້ ຫຼື ເອົາມາລວມກັນຄືເກົ່າ
ແມ່ນເປີດຈັກບັນຊີກະໄດ້ ກຳໄລຈະແຍກກັນແຕ່ລະບັນຊີບໍ່ໄດ້ເອົາມາລວມ

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
 8)

ປະກາດ ເຖິງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນທີ່ໃຊ້ບັນຊີທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມເງືອນໄຂກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ ບໍ່ໄດ້ເປີດບັນຊີ micro ຕາມເງື່ອນໄຂ ຫາກເປັນຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບພຽງເຄິງໜຶ່ງຂອງເງິນລາງວັນ.

ທັງນີ້ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ບັນຊີ micro ໄດ້ຫາກຕ້ອງການຮັບລາງວັນເຕັມ. ໂດຍກຳໄລ/ຂາດທຶນທີ່ເທຣດມາໃນຊ່ວງ 2 ວັນທີ່ຜ່ານມາຈະຖືກຣີເຊັດແລະເລີ່ມຕົ້ນນັບໃໝ່.

Offline Cnp

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 21
  • View Profile
ແອ໋ດມິນໃຈດີແທ້ໃຫ້ໂອກາດອີກ  :-*

Offline Khamlar Ladsavong

 • Newbie
 • *
 • ຕອບກັບ: 3
  • View Profile
Login: 49044794
Investor: X1234595
Server: Xmglobal-Real 39

ແຈ້ງປ່ຽນບັນຊີເດີ ແອັດມີນເພາະວ່າບັນຊີເກົ່າເປັນ Standard

Offline ແອັດມິນ.

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • ຕອບກັບ: 219
  • View Profile
Login: 49044794
Investor: X1234595
Server: Xmglobal-Real 39

ແຈ້ງປ່ຽນບັນຊີເດີ ແອັດມີນເພາະວ່າບັນຊີເກົ່າເປັນ Standard
ຮັບແຊບ ໃຊ້ບັນຊີນີ້ແຂ່ງໄປໄດ້ເລີຍ updated ໃຫ້ແລ້ວ