Author Topic: ວິທີເປີດບັນຊີ FBS  (Read 1477 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ວິທີເປີດບັນຊີ FBS
« on: August 14, 2019, 09:55:18 AM »
ແນະນຳວິທີເປີດບັນຊີ FBS

1. ກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້ https://fbs.co.th/cabinet/registration/trader/?ppk=Laos&lang=th ຈາກນັ້ນເຕີມຂໍ້ມູນອີເມວທີ່ຈ້ອງການໃຊ້ລົງທະບຽນ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວກົດ "ລົງທະບຽນເປັນເທຣດເດີ"

ໝາຍຫດ:ອີເມວໃນສ່ວນນີ້ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ອີເມວທີ່ເຮົາໃຊ້ງານປະຈຳເພາະອີເມວມັນໃຊ້ໃນການຖອນເງິນຫາກເຂົ້າອີເມວບໍ່ໄດ້ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້


2. ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ນີ້ຈະມີໜ້າຕ່າງໜຶ່ງເດັ່ງຂື້ນມາເຊິ່ງເປັນໜ້າຕ່າງງຂອງທາງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມວທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ້ອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອທຳການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອີເມວໃນການລົງທະບຽນ ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທ່ານອະນຸຍາດຂໍ້ມູນໃສສ່ວນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ກໍ່ຈະເປັນຄືກັບຊື່ຜູ້ໃຊ້ອີເມສຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າຊື່ບໍ່ຄືກັບບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນໜ້າຕ່າງນີ້ເລີຍ. ຈາກນັ້ນກົດ "ດຳເນີນການ"


3. ໜ້າຕໍ່ມາລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານເລືອກປະເພດບັນຊີທີ່ຕ້ອງການເປີດ ໃຫ້ກົດເລືອກ ປະເພດບັນຊີ Standard

4. ຕໍ່ມາທ່ານຈະເຫັນໜ້າຕ່າງຂໍ້ມູນສຳຄັນຂອງທ່ານທັງໝົດໃນການເຂົ້າສູ້ລະບົບ ແລະ ຂໍ້ມູນບັນຊີ standard ທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດໄປ
ໝາຍເຫດ: ແນະນຳໃຫ້ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນສ່ວນນີ້ເອົາໃວ້ໃຫ້ດີແລະ ເປັນຄວາມລັບ ຫາກຄົນອື່ນຮູ້ເຂົາຈະສາມາດໃຊ້ບັນຊີຂອງທ່ານລວມທັງຖອນເງິນຂອງທ່ານໄປໃຊ້ງານໄດ້.


ໃນໜ້າຕ່າງນີ້ໃຫ້ທ່ານກົດ "ດຳເນີນການຕໍ່ໄປຍັງ Personel Area"

5. ໃນ Personel area ທ່ານຈະເຫັນລະບົບແບບຮູບດ້ານລຸ່ມ ໃນສ່ວນນີ້ໃຫ້ກົດ "ຍືນຍັນຕົວຕົນ"

6. ຕໍ່ມາໃຫ້ເຕີມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນຄົວາມຈິງ (ເພາະຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານມາຍືນຍັນ)
- ເລກບັດປະຈຳຕົວ/Passport
- ວັນເດືອນປີເກີດ

ແລ້ວກົດເລືອກ "Choose file" ເພື່ອອັບໂຫຼດເອກະສານໃນການຍືນຍັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ/Passport) ແລ້ວກົດ "ສົ່ງຄຳຮ້ອງ"

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຍືນຍັນຕົວຕົນຕ້ອງເປັນເອກະສານທີ່ເປັນພາບສີ, ບໍ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ຖ່າຍ/ສະແກນ ໃຫ້ເຫັນເຕັມທັງ 4 ມຸມຂອງເອກະສານໂດຍບໍ່ຂາດ/ປິດບັງສ່ວນໃດໃວ້ ຫາກບໍ່ເຂົ້າເງືອນໄຂນີ້ການຍືນຍັນຕົວຕົນຈະບໍ່ຜ່ານ

ຕົວຢ່າງເອກະສານທີ່ຄົບມາດຕະຖານ

7. ໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາຈະເປັນໜ້າຕ່າງ ຍືນຍັນການອັບໂຫຼດເອກະສານຂອງທ່ານ
ມາຮອດນີ້ຖືເປັນສິ້ນສຸດ ແລະ ສຳເລັດການເປີດບັນຊີ.

ຫຼັງຈາກລະບົບທຳການຍືນຍັນຕົວຕົນໃຫ້ສຳເລັດທ່ານກໍ່ສາມາດ ກົດນີ້ຕິດຕໍ່ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ MT4 ຂອງທ່ານເພື່ອທຳການເທຣດໄດ້ແລ້ວ


ທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາເປັນພຽງຊື່ກາງໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັກລົງທຶນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ ທາງເວັບໄຊຣບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ທາງເວັບໄຊຣເຮົາບໍ່ມີການລະດົມທຶນໃດໆ ແລະ ຫ້າມສະມາຊິກເຮັດການກະທຳທີ່ມີທ່າອ່ຽງໃນການລະດົມທຶນທັງໝົດ ຖ້າພົບເຫັນທາງເຮົາຈະມີການແບນສະມາຊິກຜູ້ນັ້ນທັນທີ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ