Author Topic: ການໃຊ້ Fibonacci Retracement  (Read 1045 times)

0 ສະມາຊິກ and 1 are viewing this topic.

Offline ແອັດມິນຫຼັກ

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 181
    • View Profile
ການໃຊ້ Fibonacci Retracement
« on: March 16, 2018, 10:55:08 PM »
ການໃຊ້ Fibonacci Retracement


Fibonacci ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ແລະ ເບິ່ງລາຄາເປົ່າໝາຍຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດ Forex ເທຣດ
ເດີ ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ເພາະ Fibonacci ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນພື້ນຖານທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ ສັດສ່ວນຂອງ Fibonacci ໄດ້ແກ່
0 (0%) , 0.236(23.6%) ,0.382(38.2%),0.500(50%),0.618(61.8%) , 0.764(76.4%) ,
 1.00(100%), 1.382(138.2%) , 1.618(161.8%) , 2.618 (261.8%)
ແລະ 4.236(423.6%) ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ

 

ວິທີການໃຊ້ Fibonacci ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາຕັ້ງຄ່າ Fibonacci ໃນໂປຼແກຼມ MT4 ຂອງເຮົາກ່ອນ ໂດຍການເຂົ້າ
ໄປທີ່ Insert > Fibonacci > Fibonacci Retracement ແລ້ວກໍ່ເອົາມາລາກໃສ່ໃນກຣາຟ ເຊິ່ງປົກກະຕິ
Fibonacci ແບບດັ່ງເດີ່ມທີ່ມານຳ MT4 ຈະບໍ່ມີລາຄາຕິດຢູ່ທີ່ລະດັບຕ່າງໆຂອງ Fibonacci ດັ່ງຮູບ



- ເມື່ອເຮົາມີ Fibonacci ຢູ່ໃນກຣາຟແລ້ວໃຫ້ເົຮາຄຼິກຂວາທີ່ Chart ເລືອກ Properties ແລເືອກ Object List
 ແລ້ວເລືອກ Fibo ແລ້ວເລືອກ Edit
- ເມື່ອຄຼິກໃສ່ Edit ແລ້ວໃຫ້ຄຣິກທີ່ Fibo Levels ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຕີມຄຳວ່າ =%$ ລົງໄປຕໍ່ທ້າຍໃນຊ່ອງ
Description ທຸກຕົວ



ເມື່ອເຮົາເຮັດແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ຜົນຕາມຮູບ



ການໃຊ້ Fibonacci Retracement
1. ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ (support and Resistant)

- ຊອກຫາຈຸດຕ່ຳສຸດ (Low) ແລະ ຫາຈຸດສູງສຸດ High ກ່ອນ ດ້ວຍການຊອກຈາກຍອດຄື່ນລ່າສຸດ ແລະ ຈຸດຕ່ຳສຸດ
ລ່າສຸດ ດັ່ງຮູບ



ເມື່ອລາຄາໄດ້ເລື່ອນລົງມາ ລາຄາຈະຂື້ນໄປປັບຕົວທີ່າລາຄາ Fibonacci Retracement 38.2, 50.0 ແລະ 61.8
ເຮົາສາມາດໃຊ້ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ເປັນແນວຕ້ານຂອງລາຄາໄດ້ຖ້າລາຄາບໍ່ສາມາດຜ່ານແນວຕ້ານ (Resistance) ນີ້ໄດ້ ລາຄາ
ຈະປັບຕົວລົງຕໍ່ ແລະ ມາທົດສອບທີ່ Low ເກົ່າ ແຕ່ຖ້າລາຄາສາມາດຜ່ານແນວຕ້ານນີ້ໄດ້ ລາຄາກໍ່ຈະກັບໄປທົດສອບ
High ເກົ່າ ຄືກັນ.

2. ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາລາຄາເປົ່າໝາຍ (Target Price)
ທຸກໆເທື່ອທີ່ເຮົາເຂົ້າອໍເດີ ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຊອກຫາລາຄາເປົ່າໝາຍວ່າມັນຄວນຈະໄປຮອດໃສ ເຊິ່ງ Fibonacci
Retracement ສາມາດບອກເຮົາໄດ້ວ່າວ່າມັນຄວນຈະໄປຮອດໃສ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າທຸກໆຢ່າງເປັນພຽງການຄາດການ
ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປ.



ຈາກຮູບດ້ານເທິງເຮົາຈະເຫັນວ່າລາຄາສະວິງຂື້ນຈາກ Low ໄປ High ແລ້ວລາຄາມີການປັບຕົວລົງມາ ຕໍ່າແໜ່ງທີ່
ປັບຖານ ຫຼື ແນວຮັບ ທີ່ເຮົາຄວນຈະສັງເກດຄື ທີ່ລະດັບ Fibonacci Retracement 61.8, 50.0 ແລະ 38.2
ແລະ ຈາກຮູບດ້ານເທິງຈະເຫັນວ່າລາຄາບໍ່ສາມາດຜ່ານ 50.0 ໄປໄດ້ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຮ້ອງຕຳແໜ່ງນີ້ວ່າ
Pivot Point ເມື່ອລາຄາດີດຕົວ ບ່ອນນີ້ເຮົາກໍ່ຄາດການໄດ້ເລີຍວ່າມັນຕ້ອງຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ່ເປີດ Long
(Buy) ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຕັ້ງ Target ໃວ້ທີ່ Fibonacci Retracement 161.8







« ແກ້ໄຂລ່າສຸດ: March 19, 2018, 05:31:33 PM ໂດຍ laoforexbo_admin »