Author Topic: ການໃຊ້ Fibonacci Retracement  (Read 1555 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ການໃຊ້ Fibonacci Retracement
« on: March 16, 2018, 10:55:08 PM »
ການໃຊ້ Fibonacci Retracement


Fibonacci ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເບິ່ງແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ ແລະ ເບິ່ງລາຄາເປົ່າໝາຍຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດ Forex ເທຣດ
ເດີ ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ເພາະ Fibonacci ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນພື້ນຖານທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ ສັດສ່ວນຂອງ Fibonacci ໄດ້ແກ່
0 (0%) , 0.236(23.6%) ,0.382(38.2%),0.500(50%),0.618(61.8%) , 0.764(76.4%) ,
 1.00(100%), 1.382(138.2%) , 1.618(161.8%) , 2.618 (261.8%)
ແລະ 4.236(423.6%) ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ

 

ວິທີການໃຊ້ Fibonacci ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາຕັ້ງຄ່າ Fibonacci ໃນໂປຼແກຼມ MT4 ຂອງເຮົາກ່ອນ ໂດຍການເຂົ້າ
ໄປທີ່ Insert > Fibonacci > Fibonacci Retracement ແລ້ວກໍ່ເອົາມາລາກໃສ່ໃນກຣາຟ ເຊິ່ງປົກກະຕິ
Fibonacci ແບບດັ່ງເດີ່ມທີ່ມານຳ MT4 ຈະບໍ່ມີລາຄາຕິດຢູ່ທີ່ລະດັບຕ່າງໆຂອງ Fibonacci ດັ່ງຮູບ- ເມື່ອເຮົາມີ Fibonacci ຢູ່ໃນກຣາຟແລ້ວໃຫ້ເົຮາຄຼິກຂວາທີ່ Chart ເລືອກ Properties ແລເືອກ Object List
 ແລ້ວເລືອກ Fibo ແລ້ວເລືອກ Edit
- ເມື່ອຄຼິກໃສ່ Edit ແລ້ວໃຫ້ຄຣິກທີ່ Fibo Levels ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຕີມຄຳວ່າ =%$ ລົງໄປຕໍ່ທ້າຍໃນຊ່ອງ
Description ທຸກຕົວເມື່ອເຮົາເຮັດແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ຜົນຕາມຮູບການໃຊ້ Fibonacci Retracement
1. ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາແນວຮັບ-ແນວຕ້ານ (support and Resistant)

- ຊອກຫາຈຸດຕ່ຳສຸດ (Low) ແລະ ຫາຈຸດສູງສຸດ High ກ່ອນ ດ້ວຍການຊອກຈາກຍອດຄື່ນລ່າສຸດ ແລະ ຈຸດຕ່ຳສຸດ
ລ່າສຸດ ດັ່ງຮູບເມື່ອລາຄາໄດ້ເລື່ອນລົງມາ ລາຄາຈະຂື້ນໄປປັບຕົວທີ່າລາຄາ Fibonacci Retracement 38.2, 50.0 ແລະ 61.8
ເຮົາສາມາດໃຊ້ຈຸດເຫຼົ່ານີ້ເປັນແນວຕ້ານຂອງລາຄາໄດ້ຖ້າລາຄາບໍ່ສາມາດຜ່ານແນວຕ້ານ (Resistance) ນີ້ໄດ້ ລາຄາ
ຈະປັບຕົວລົງຕໍ່ ແລະ ມາທົດສອບທີ່ Low ເກົ່າ ແຕ່ຖ້າລາຄາສາມາດຜ່ານແນວຕ້ານນີ້ໄດ້ ລາຄາກໍ່ຈະກັບໄປທົດສອບ
High ເກົ່າ ຄືກັນ.

2. ໃຊ້ເພື່ອຊອກຫາລາຄາເປົ່າໝາຍ (Target Price)
ທຸກໆເທື່ອທີ່ເຮົາເຂົ້າອໍເດີ ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຊອກຫາລາຄາເປົ່າໝາຍວ່າມັນຄວນຈະໄປຮອດໃສ ເຊິ່ງ Fibonacci
Retracement ສາມາດບອກເຮົາໄດ້ວ່າວ່າມັນຄວນຈະໄປຮອດໃສ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າທຸກໆຢ່າງເປັນພຽງການຄາດການ
ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນສະເໝີໄປ.ຈາກຮູບດ້ານເທິງເຮົາຈະເຫັນວ່າລາຄາສະວິງຂື້ນຈາກ Low ໄປ High ແລ້ວລາຄາມີການປັບຕົວລົງມາ ຕໍ່າແໜ່ງທີ່
ປັບຖານ ຫຼື ແນວຮັບ ທີ່ເຮົາຄວນຈະສັງເກດຄື ທີ່ລະດັບ Fibonacci Retracement 61.8, 50.0 ແລະ 38.2
ແລະ ຈາກຮູບດ້ານເທິງຈະເຫັນວ່າລາຄາບໍ່ສາມາດຜ່ານ 50.0 ໄປໄດ້ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຮ້ອງຕຳແໜ່ງນີ້ວ່າ
Pivot Point ເມື່ອລາຄາດີດຕົວ ບ່ອນນີ້ເຮົາກໍ່ຄາດການໄດ້ເລີຍວ່າມັນຕ້ອງຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ່ເປີດ Long
(Buy) ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຕັ້ງ Target ໃວ້ທີ່ Fibonacci Retracement 161.8