Author Topic: ຮູ້ຈັກກັບ RSI  (Read 622 times)

0 ສະມາຊິກ and 1 are viewing this topic.

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 218
    • View Profile
ຮູ້ຈັກກັບ RSI
« on: March 21, 2018, 05:44:41 PM »
ຮູ້ຈັກກັບ RSI


RSI ເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ເຊິ່ງມັນເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນໝວດ Leading Indicator, RSI ໃຊ້ບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງສະພາວະຂອງ
ຕະຫຼາດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍໂດຍສາມາດແຍກອອກເປັນລາຍລະອຽດຄື

1.  ໃຊ້ບອກເຖິງພາວະທີ່ມີການຊື້ຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ (Overbought, Oversold)

ເມື່ອເຮົາເບິ່ງໜ້າຕ່າງຂອງ RSI ເຫັນວ່າເສັ້ນຂອງ RSI ມີການທະຸລຂອງຂອງ 30 (ເບິື້ຶອງລຸ່ມ) ແລະ 70 (ເບື້ອງເທິງ) ນັ້ນມັນສະແດງເຖິງ
ສະພາວະຂອງຕະຫຼາດວ່າມີການຂາຍຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການຊື້ຫຼາຍເກີນໄປຕາມລຳດັບ. ເມື່ອເກີດເຫດການແບບນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຕະ
ຫຼາດຈະມີການເຂົ້າຂາຍ ແລະ ເຂົ້າຊື້ (ສວນເທຣນ)ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດມີການກັບຕົວ ຫຼື ອອກຂ້າງ (Sideway) ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ:
2. ສັນຍານເຕືອນການກັບຕົວຂອງລາຄາ (Divergence)

ສັນຍານ Divergence ເປັນສັນຍານເຕືອນການກັບຕົວຂອງສະພາວະຕະຫຼາດ ເຊັ່ນເມື່ອສະພາວະຕະຫຼາດປັດຈຸບັນເປັນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນ
 ແລະ ເົຮາເຫັນວ່າມັນເກີດມີ Divergence (ຈຸດສູງສຸດຂອງເສັ່ນລາຄາມີການຍົກຕົວສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງເສັ່ນ RSI
 ມີການເຮັດຫົວຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆແບບຂັດກັນ) ເມື່ອເກີດການສະແດງຮູບແບບເຫຼົ່ານີ່ກໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຕະຫຼາດກຳລັງຈະມາຮອດຈຸດກັບຕົວ
ໃນບໍ່ດົນ. ຖ້າປັດຈຸບັນຕະຫຼາດເປັນເທຣນຂາຂື້ນກໍ່ຈະປ່ຽນມາເປັນເທຣນຂາລົງ ແລະ ຖ້າປັດຈຸບັນຕະຫຼາດເປັນເທຣດຂາລົງມັນກໍ່ຈະກັບຕົວ
ເປັນເທຣນຂາຂື້ນ ດັ່ງຮູບດ້ານລຸ່ມ:

3. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແນວຮັບ ຫຼື ແນວຕ້ານຂອງແນວໂນ້ມ

Bullish Market ໃນຕະຫຼາດຂາຂື້້ນ RSI ຈະເຄື່ອນທີ່ຂື້ນລົງລະຫວ່າງ 40-90 ໃນ Zone 40-50 ເສັ້ນ RSI ຈະເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນ
ແນວຮັບໃນແນວໂນ້ມຂາຂື້ນBullish Market ໃນຕະຫຼາດຂາລົງ RSI ຈະເຄື່ອນທີ່ຂື້ນລົງລະຫວ່າງ 10-60 ໃນ Zone 50-60 ເສັ້ນ RSI ຈະເຮັດ ໜ້າທີ່ເປັນ
ແນວຮັບໃນແນວໂນ້ມຂາລົງ
4. ໃຫ້ສັນຍານຂອງລາຄາທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນວ່າ ຈະຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ (Positive & Negative Reversal)

Positive Reversal ເປັນສານຍານວ່າ ການກັບທິດທາງບວກທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນຈະຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໝາຍວ່າລາຄາຈະດຳເນີນຂື້ນຕໍ່ໄປໄດ້ອີກເລີຍໆ


Negative Reversal ເປັນສານຍານວ່າ ການກັບທິດທາງລົບທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນຈະຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ໝາຍວ່າລາຄາຈະດຳເນີນລົງຕໍ່ໄປໄດ້ອີກເລີຍໆ