Author Topic: Bridge the Series Part 1  (Read 1260 times)

Offline ແອັດມິນ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 2,357
    • View Profile
Bridge the Series Part 1
« on: May 18, 2018, 05:49:32 PM »
*** Learning & Sharing ***
-------------
Mudley Live [ panot 15-31 Mar 2015 ]
-------------
** Bridge the Series Part 1 **
--------------

** Bar Chart : ກ່ອນຈະຮູ້ຈັກ Bridge ເຮົາຕ້ອງມາຮູ້ຈັກ Bar Chart ກ່ອນ..ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກ Bar Chart ສ່ວນຫຼາຍຈະຮູ້ແຕ່ Candle Stick ...

Bar Chart ມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ Candle Stick ມີການໃຊ້ Data ໃນສ່ວນຂອງ Open , High , Low , Close ໃນການ Plot ເປັນແທ່ງທຽນຄືກັນ ພຽງແຕ່ ຂໍ້ດີຂອງ Bar Chart ຄື ມັນຊ່ວຍຕັດ ຫຼື ຫຼຸດຜົນກະທົບໃນເລື່ອງຂອງ Emotion ໃນການເທຣດໄດ້!

ເພາະການໃຊ້ Candle Stick ມັນເຮັດໃຫ້ເທຣດເດີສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຊັກຈູງໃຫ້ເກີດ Emotion ໄດ້ງ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຂະໜາດຂອງແທ່ງທຽນ ປະກອບກັບສີຂອງແທ່ງທຽນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມັກຈະມີ Bias ໃນການຕັດສີນໃຈ ອາດຈະທັງຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ໂຕ ~.
-------------

** Bridge **
------------

Bridge : ແມ່ນ Price pattern ຮູບແບບໜື່ງຂອງ Bar Chart .. ໂດຍທີ່ຮູບແບບຂອງມັນຄື..ການທີ່ ລາຄາເປີດ-ລາຄາປິດ ຂອງ Barchart ຢູ່ທີ່ລະດັບດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ມັນລຽນຕໍ່ກັນເປັນເສັ້ນສື່! ການຈະເປັນ Bridge ທີ່ສົມບູນໄດ້ ຈະຕ້ອງມີການລຽນຕໍ່ກັນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ແທ່ງ

Bridge ເປັນ ແນວທີ່ Floor Trader ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນດ້ວຍເມັດເງິນມະຫາສານ..ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງລາຄາ..ເຮັດໃຫ້ລາຄາ ຖືກ Manipulate ໃຫ້ຢູ່ໃນລາຄາລະດັບໃດໜື່ງ...ນອກຈາກນັ້ນ Bridge ຍັງຖືກສອນກັນໃນກຸ່ມ ເທຣດເດີ ທີ່ຢູ່ໃນ Fund ຝຣັ່ງ! ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະ Bridge ທີ່ເກີດ..ມີຄວາມສຳຄັນ!

ຄວາມສຳຄັນຂອງ Bridge : Bridge ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການ Trading ເພາະການເທຣດດ້ວຍ Bridge ມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້"ໄລຍະ" ມັນໃຫ້ Risk/Reward ທີ່ດີ...ຖ້າເຮົາຝຶກຈົນຊຳນານ Winrate ທີ່ໄດ້ຈາກການ Trade Bridge ກໍ່ຈະດີຄືກັນ( ປົກະຕິເກີນ 50% )

ນອກຈາກນັ້ນ Bridge ຍັງເປັນພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ຕໍ່ຍອດ ຫຼື ນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ກັບ Model ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Close System ຫຼື Option ! ໄດ້

--------------
** ການເທຣດດ້ວຍ Bridge ພື້ນຖານ**
-------------

1.) ຖ້າໃຫ້ເກີດການ Form ໂຕເປັນ Pattern Bridge ທີ່ສົມບຸນ

2.) Target ຄື Bridge ຄື ແນວ Bridge ທີ່ເຄີຍສ້າງ ແລະ ຍັງບໍ່ຖືກທຳລາຍ ( ການທຳລາຍ Bridge ຕໍ່ part 2 )

3.) ຈຸດ Stoploss ທີ່ລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງ Bridge

4.) ຄຳນວນ Risk/Reward ຈະເທຣດຕໍ່ກໍ່ເມື່ອ Bridge ນັ້ນໃຫ້ Risk/ Reward ທີ່ຄຸ້ມ

5.) ຖ້າ Entry ເມືີອມີການ Break Bridge ! ຕັ້ງ TP & Stoploss

ປລ. ຖ້າເຮົາຊຳນານແລ້ວເຮົາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເກີດການ Break out ຂອງ Bridge ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈ Vector ຂອງແຮງ ເຂົ້າໃຈ Momentum ຂອງເຮົາ..ເຮົາກໍ່ຈະສາມາດຄາດເດົາໄດ້ລະດັບໜື່ງ..ວ່າມັນຈະໄປທາງໃດ!

-------------
** ປະເພດຂອງນັກລົງທຶນ **
------------

Floor : ຊື້ທີ່ Bridge ..ແລ້ວຂາຍຕາມ Target!

Scalper : ຖ້າ Confirm ວ່າ Bridge ນັ້ນສາມາດຢືນໄດ້! ກໍ່ຈະເຂົ້າມາເກັງກຳໄລ..ແລະ ອອກກ່ອນພວກ Floor

Fundamental : ວິເຄາະພື້ນຖານ..ວິເຄາະ Global Macro ຖ້າຊື້ໃນຈັງວະທີ່ມັນ Discount

Technical : ຊື້ຕາມຫຼັງຈາກທີ່ຖ້າໃຫ້ທຸກຢ່າງ Confirm...ໃຜເປັນໄມ້ສຸດທ້າຍ Technical ກໍ່....


------------
#mudleylivebyJatuphon

credit:ທ່ານ ຕ້ານ Mudley Group
ຣຽບຮຽງ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍ : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ຂໍຂອບໃຈ :ທ່ານ ຕະວັນ Road To Trader Group