Author Topic: Bridge the Series Part 2  (Read 1162 times)

Offline ແອັດມິນ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 2,357
    • View Profile
Bridge the Series Part 2
« on: June 04, 2018, 09:49:15 AM »
*** Learning & Sharing ***
MudleyLive [ panot 15-31/3/2015 ]
*** Bridge the Series Part 2 ******** ແນວຮັບ-ແນວຕ້ານຈາກ Bridge ***

ເມື່ອເທຣດດ້ວຍ Birdge ເມື່ອມີການ Break Birdge ເປົ້າໝາຍ ( Target Point ) ຄື Birdge ກ່ອນໜ້ານີ້…ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະມີແຮງຈູງໃຈພວກ Floor ຫຼື ເທຣດເດີທີເທຣດໂດຍໃຊ້Bridge ມາ Drive ລາຄາໃຫ້ໄປຮອດແນວນັ້ນສະເໝີໆ.
ນອກຈາກແນວ Bridge ແຕ່ກ່ອນຈະຖືກໃຊ້ເປັນແນວຕ້ານ ຫຼື Target Point ແລ້ວ… ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນແນວຮັບໄດ້ຄືກັນ ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ການເປີດ Order ຢູ່ແນວຮັບໂດຍບໍ່ຖ້າໃຫ້ເກີດການສ້າງ Bridge ໃໝ່ນັ້ນ ຕ້ອງມີການວ່າງ Money Management  ທີດີກ່ອນ !!

*** Bridge ທີ່ຖືກທຳລາຍ ***

Bridge ທີສາມາດໃຊ້ເປັນແນວຮັບ-ແນວຕ້ານໄດ້ນັ້ນຕ້ອງເປັນ Bridge ທີຍັງບໍ່ທັນຖືກທຳລາຍ…!!!
Bridge ທີຖືກທຳລາຍແມ່ນ: ເລີ້ມຈາກມີການສ້າງແນວ Bridge ຂື້ນມາ….ຈາກນັ້ນເກີດການ Break Bridge ສົມໝຸດວ່າ Bridge ຂຶ້ນໄປ…ຈົນຮອດ Target ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ..ສຸດທ້າຍລາຄາກັບລົງມາເຮັດ  Failed Bridge !! ກໍຈະຖືວ່າ Bridge ນັ້ນຖືກທຳລາຍ…
Bridge ທີ່ທຳລາຍຈະຖືວ່າເປັນ Bridge ທີ່ບໍ່ມີໄນຍະສຳຄັນ ເພາະວ່າຕົ້ນທຶນຂອງພກ Floor ບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ !!

*** Bridge ຊ້ອນ ***

Bridge ຊ້ອນ: ຄືການທີເກີດແນວ Bridge ຊ້ອນຢູ່ໃກ້ໆກັນ ຫຼື ເກີດ Bridge ຢູ່ໃກ້ແນວຕ້ານເກີນໄປເຮັດໃຫ້ Risk/Reward ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ.
ດັ່ງນັ້ນຕອນໃດກະຕາມທີເກີດ Bridge ຊ້ອນ…ການເທຮດໂດຍໃຊ້ Bridge ຄວນຈະ Entry ເມື່ອມີການ Break Bridge ທັງໝົດ !!!.....ເພຶ່ອໃຫ້ມີ Room ໃນການເກັບໄລຍະ


------------
 

#mudleylivebyJatuphon

credit:ທ່ານ ຕ້ານ Mudley Group
ຣຽບຮຽງ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍ : Jatuphon Tungsiriwattanawong
ຂໍຂອບໃຈ :ທ່ານ ຕະວັນ Road To Trader Group