Author Topic: AUD/USD Technical Analysis: ຂື້ນມາຮອດ 0.76 ໃນວັນຈັນຫຍຸດທະນາຄານໃນວັນຈັນນີ້  (Read 543 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  AUD/USD  ຂື້ນມາຮອດ 0.76 ໃນວັນຈັນຫຍຸດທະນາຄານໃນວັນຈັນນີ້

  • ເງິນອັດສະຕາລີວົນກັບຄືນທີ່ຈຸດຕ່ຳສຸດກ່ອນໜ້າ, ແຕ່ແນວໂນ້ມຂາລົງກາດຍັງສະງັກໃນວັນນີ້ເນື່ອງຈາກວັນພັກທະນາຄານ ອັດສະຕາລີ ໃນວັນຈັນ
  • ອິນດິ້ໃນຊ່ວງເວລາ H1 ເຂົ້າເສັ້ນ Overbought


ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 0.7606
ຄວາມປ່ຽນແປງ: 0.23%
ຈຸດສູງສຸດ: 0.7613
ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 0.7588

ແນວໂນ້ມ: ຂາຂື້ນ

ແນວຮັບ 1: 0.7588 (ຈຸດຕ່ຳສຸດວັນນີ້)
ແນວຮັບ 2: 0.7559 (ຈຸດຕ່ຳສຸດອາທິດກ່ອນ)
ແນວຮັບ 3: 0.7475 (ຈຸດຕ່ຳສຸດສອງອາທິດກ່ອນ)

ແນວຕ້ານ 1: 0.7613 (ຈຸດສູງສຸດວັນນີ້ ເສັ້ນ MA 50 ວັນ)
ແນວຕ້ານ 2: 0.7632 (ຕ່ຳແໜ່ງ Fibo 61.8% ອາທິດແລ້ວ)
ແນວຕ້ານ 3: 0.7676 (ຈຸດສູງສຸດຂອງເດືອນ)