Author Topic: ປະທານເຟສ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາແເຂັ້ມແຂງ ແລະ ດັນໃຫ້ເຟສຂື້ນດອກເບ້ຍຕໍ່ໄ  (Read 500 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  ປະທານເຟສ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາແເຂັ້ມແຂງ ແລະ ດັນໃຫ້ເຟສຂື້ນດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປ


ປະທານເໂສກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດອາເມລິກາ, ອັດຕາວ່າງງານຕໍ່າ ແລະ ເງິນເຟີ້ທີ່ເຂົ້າໃກ້ເປົ່າໝາຍຂອງເຟສ ເປນັປັດໃຈໜູນໃຫ້ເຟສປັບຂື້ນດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງລະບຸວ່າ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໄດ້ຫຼຸດຄວາມຈຳໃນການໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງການເງິນທີ່ມີການໃຊ້ໃນຊ່ວງທີ່ເກີດວິກິດ.

ປະທານເຟສຍັງກ່າວເຕີມວ່າ ເຖິງແມ່ຈະຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງການເງິນ ແຕ່ການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປຖືເປັນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກກຳມະການເຟສສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງທາງປະທານໄດ້ກ່າວຂື້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງເຟສມີມະຕິເປັນເອກະສັນໃນການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນ 0.25% ສູ້ລະດັບ 1.75-2.00% ໃນການປະຊຸມເມື່ອ
ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຕາມທີ່ຕະຫຼາດການເງິນຄາດການໃວ້. ການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກປັບຂື້ນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເປັນການ
ປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ 7 ນັບຕັ້ງແຕ່ເຟສເລີ່ມວົງຈອນປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງນອກຈາກນີ້ ເຟສຍັງໄດ້ສົ່ງສັນຍານປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອີກ 2 ເທື່ອໃນຊ່ວງທີ່ເຫຼືອ
ຂອງປີນີ້ ໂດຍຄາດວ່າຈະປັບຂື້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ເດືອນ ທັນວາ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຟສປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4 ຄັ້ງໃນປີນີ.ໃນການປະຊຸມຂອງທັງ 4 ທະນາຄານກາງທີ່ມີການປະຊຸມມື້ວານນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕະຫຼາດການເງິນກໍ່ຍັງບອກວ່າ ການສົ່ງສັນຍານຂອງປະທານທະນາຄານກາງຂອງອາເມລິກາທີ່
ຈະຍັງຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສາມເທື່ອຂຶງປີນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນໂດລາມີການແຂງຄ່າຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຜົນໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາຊື້ພັດທະບັດລັດຖະບານ ໂດຍກົດດັນອັດຕາຜົນຕອບແທນພັນ
ທະບັດລັດທະບານໃຫ້ສູງຂື້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນໂດລ່າມີການແຂງຄ່າຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃຫ້ກອບແນວຕ້ານໃວ້ທີ່ 95.02 ເຊິ່ງເປັນກອບແນວຕ້ານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ກອບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນແມ່ນ
94.15 ເຊິ່ງກອບແນວຮັບແນວຕ້ານນີ້ເປັນກອບທີ່ນ່າສົນໃຈຫຼາຍ ຖ້າສາມາດທະລຸຂື້ນໄປໄດ້ ອາດຈະເປັນທິດທາງຂາຂທ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.