Author Topic: AUD/JPY ກຼາມສະແດງການທະລຸແນວຮັບໃນຊ່ວງເວລາ H1  (Read 860 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
  AUD/JPY ກຼາມສະແດງການທະລຸແນວຮັບໃນຊ່ວງເວລາ H1


  • ກຼາຟຄູ່ເງິນ AUD/JPY ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການທະລຸແນວວຮັບຂອງຮູບແບບ flag patern ໄປແລ້ວ ໂດຍອາດກັບມາດຳເນີນ ຂາລົງຕໍ່ໄປ ຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ທີ່ 83.99 
  • ຄູ່ເງິນດັ່ງກ່າວອາດມີການລົງມາທົດສອບແນວຮັບທີ 81.00 ແລະ ອາດລົງໄປຮອດຈຸດຕ່ຳສຸດເກົ່າທີ່ 80.63 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງ ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ)


ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 81.05
ຈຸດສູງສຸດ: 81.42
ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 80.97
ແນວໂນ້ມ: ຂາລົງ

ແນວຕ້ານ

R1: 81.13
R2: 81.42
R3: 81.86

ແນວຮັບ

S1: 81.00 (ແນວຮັບທາງຈິດຕະວິທະຍາ)
S2: 80.50 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນທີ 23 ມີນາ)
S3: 80.00 (ແນວຮັບທາງຈິດຕະ)
-------------------------------------------------------------------------