Author Topic: ໂປຼແກຼມຣີບັດ XM  (Read 764 times)

Offline ແອັດມິນ.

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • ຕອບກັບ: 219
    • View Profile
ໂປຼແກຼມຣີບັດ XM
« on: July 06, 2018, 04:09:24 PM »

ໂປຼແກຼມຣີບັດ XM

1.ເປີດບັນຊີຜ່ານ Link ນີ້: http://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
2.ອັດຕາ Rebate ຕໍ່ 1 Lot ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

------------------------------------------------------------

Micro   Zero     Standard   Executive

$0.03    $1.5               $3          $3
------------------------------------------------------------


3.ໄລຍະເວລາການຄຳານວນ Rebate ຈະຄິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1- 31 ຂອງທຸກເດືອນ
4.ການຈ່າຍ Rebate ຈະຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານອັດຕະໂນມັດ


ສຳຫຼັບສະມາຊິກທີ່ມີບັນຊີເທຣດກັບ XM.com ຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເປີດບັນຊີໃໝ່ພາຍໃຕ້ລິ້ງ http://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
ໂດຍໃຊ້ E-mail ເກົ່າທີ່ສະໝັກ Account ເກົ່ານັ້ນ ແລະ ບັນຊີຈະ Verify ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ

ຕົວຢ່າງການໂພດແຈ້ງຂໍຮັບ Rebate
ປະເພດບັນຊີ : Zero / Micro / Standard / Executive
ID ບັນຊີເທຣດ : 12345
ວັນທີ່ສະໝັກ : 7 ກໍລະກົດ 2018